Töötukassa on oma kodulehel pikalt lahti kirjutanud, kuidas saab juhatuse liige end töötuna arvele võtta. Tähelepanuväärne on veidi ebaõnnestunud sõnastus: nimelt ei ole ameti hinnangul juhatuse liikme pädevuses töö tegemine.

„Juhatuse liikme roll on ettevõtte juhtimine, esindamine, majandusaruande koostamise korraldamine ja allkirjastamine, nõukogule äriühingu majandusliku seisundi olulisest halvenemisest teatamine ja muudest äriühingu majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest teabe andmine. Kindlasti ei kuulu juhatuse liikme pädevusse töö tegemine,“ saab kodulehelt lugeda.

Töö tegemisena tuuakse sealsamas näiteks iluteenuste pakkumist, tõlketeenuste-, puhastusteenuse-, lapsehoiu teenuse osutamist, koolituse läbiviimist, pildistamist, foto töötlemist, konsultatsiooni andmist, maaklerina teenuse osutamist, e-poe pidamist jmt. Samuti loetakse töö tegemiseks aruannete ja deklaratsioonide esitamist, kuid nagu eelnevalt selgus, siis mitte nende korraldamist ja allkirjastamist juhatuse liikme poolt.

Vt kogu teksti töötukassa kodulehelt.

Täiendatud 10.11! Töötukassa muutis teksti üheselt mõistetavamaks.

Töötukassa kommunikatsioonijuht Annika Koppel lisas, et äriühingu juhatuse liikmed saavad end töötuna arvele võtta, kui nad ei saa oma tegevuse eest tasu ja vastavad töötuskindlustushüvitise saamise tingimustele, st nad koondati, lõppes tähtajaline leping vmt.

„Töö tegemine on ettevõtte jaoks teenuse osutamine ja töö teostamine, mis on seotud ettevõtte majandustegevusega,“ tõi ta välja, lisades: „Kui inimene juhatuse liikmena ostab teenust, maksab raha tehingu tegemiseks, tasub arveid jne, ei ole see juhatuse liikme roll, vaid töötamine. Lepingu sõlmimine on juhatuse liikme roll jne.“