Iirimaa tegi 1991. ja 2007. aastal kaks eelotsust kahe Apple’i kontserni äriühingu suhtes, mis on asutatud Iiri õiguse alusel, kuid ei ole Iirimaa maksuresidendid. Eelotsustega kiideti heaks meetod, mille kohaselt määrati kindlaks filiaalide maksustatav kasum. See andis Apple’ile 14 miljardi euro suuruse maksueelise.

Euroopa Komisjon leidis 2016. aastal, et maksualaste eelotsustega anti nendele äriühingutele aastatel 1991–2014 ebaseaduslikku ja siseturuga kokkusobimatut riigiabi, millest sai kasu Apple’i kontsern tervikuna, ning kohustas Iirimaad abi tagasi nõudma.

Iirimaa ja Apple pöördusid Euroopa Liidu Üldkohtu poole, kes selle otsuse ka tühistas. Komisjon pöördus seepeale Euroopa Kohtu poole, nõudes omakorda Üldkohtu otsuse tühistamist.

Oma ettepanekus teeb kohtujurist Giovanni Pitruzzella Euroopa Kohtule ettepaneku varasem kohtuotsus tühistada ja saata kohtuasi uue sisulise otsuse tegemiseks Üldkohtule tagasi.

Üldkohtu otsus on vigane

Kohtujuristi sõnul rikkus Üldkohus mitut õigusnormi. Komisjon ei olevat piisavalt tõendanud, et Apple’ile kuuluvad intellektuaalomandilitsentsid ja vastav kasum, mis on saadud toodete müügist väljaspool USA-d, tuleb maksustamise eesmärgil omistada Iiri filiaalidele.

Kohtujurist leiab ühtlasi, et Üldkohus ei hinnanud õigesti teatavate metoodiliste vigade olemasolu ja tagajärgi, mis komisjoni otsuse kohaselt ilmnesid maksualastest eelotsustest. Kohtujuristi arvates on seetõttu vaja Üldkohtu uut hinnangut.

Kohtujuristi ettepanek ei ole Euroopa Kohtule siduv, kuid võib mõjutada lõplikku otsust. Kohus on juba ka teatanud, et ei kommenteeri Pitruzzella arvamust.

Iirimaa kinnitas, et Apple ei ole saanud erikohtlemist.

Euroopa Kohtu otsust on oodata järgmisel aastal.