Aljas toob välja, et Tallinki kolmanda kvartali müügitulu vähenes aastaga 5,8% võrra ehk 240,7 miljoni euroni, mis tulenes eelkõige laevade prahtimisest tingitud väiksemast opereeritavate laevade arvust.

Ajaloo parim kasum

Samas kasvas kulumieelne ärikasum EBITDA 82,1 miljoni euroni, mis ületas 13% võrra Swedbanki analüütikute ootuseid. Kasumlikkuse kasvu taga on endiselt optimeeritud kulubaas, efektiivne laevade prahtimine ja tugev piletimüük. Üheksa kuu EBITDA 177,7 miljonit eurot ületas sealjuures juba pandeemiaeelse, kogu 2019. aasta EBITDA-d (171,3 miljonit eurot). Ettevõte on liikumas oma ajaloo suurima korrigeeritud kasumi suunas.

„Tähelepanu tuleb pöörata Tallinki slim-fit ärimudeli omakapitali tootluse (ROE) näitajale ja dividendipotentsiaalile. Ootame 2023. aastal 221 miljoni euro suurust EBITDA-d ning 86,5 miljoni euro suurust puhaskasumit. See annaks omakapitali tootluseks 11,8% ning oleks märkimisväärne edasiminek võrreldes pandeemiaeelse kümne aasta keskmisega (ligikaudu 5,5%),“ märkis Aljas.

Lisaks on Tallinki netovõla ja EBITDA suhe 2,7-kordsel tasemel, mis on madalam kui 2019. aastal (3,1x). Swedbanki analüütikute hinnangul on Tallinkil ka piisav likviidsuspuhver, mis ühtlasi toetab nende dividendiootusi. Järgmiselt aastalt oodatakse dividendina 0,05 eurot aktsia kohta.

Hinnasihiks jätkuvalt 0,9 eurot

Kolmanda kvartali tulemuste järel tõstsid Swedbanki analüütikud 2023. aasta oodatavat EBITDA-d 3% võrra ehk 221 miljoni euroni, peamiselt tänu oodatust paremale kasumlikkusele kolmandas kvartalis. Samal ajal vähendati aastate 2024–2025 EBITDA ootuseid vastavalt 4,5% ja 6% võrra, peegeldades prahtimistulude ootuste korrigeerimist.

„Säilitasime Tallinki aktsiale hinnasihi 0,9 eurot, mille juures kaupleks aktsia 0,8-kordse aktsia hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhtarvu juures ehk samal tasemel pandeemiaeelse viie aasta keskmise sama näitajaga. Kordasime investeerimissoovitust „Osta“,“ lisas Aljas. Tallinki aktsia kauples täna 0,66 eurose hinna juures.

Mida tähendab osta soovitus?

Swedbanki aktsiaanalüüsi soovituste struktuur koosneb kolmest soovitusest: osta, neutraalne (hoida), vähendada. Soovitused põhinevad järgmise 12 kuu väärtpaberi absoluutsel tootlusel. Absoluutne tootlus sisaldab aktsiahinna tõusu ja dividendimäära kombinatsiooni.

Aruandes mainitud väärtpaberite kohta antud soovitused põhinevad riski ja tulu kaalutlustel. Mida kõrgem on investeeringu riskikategooria, seda suurem on selle nõutav tulu. Aktsiainvesteeringute korral koosneb tulu kapitali väärtuse kasvust ja 12 kuu pikkuse investeerimisperioodi jooksul saadud dividendidest. Oodatav kapitali väärtuse kasv tähendab aktsia sihthinna võrdlust jooksevhinnaga. Ettevõtte riskitase sõltub tema aktsia hinna volatiilsusest, likviidsusest ja ärilistest väljavaadetest.

Hinnasiht sõltub ettevõtte fundamentaalnäitajatest ja võrreldavate aktsiate turuväärtusest ning seda võib igal ajal muuta, kui toimuvad muutused ettevõttes / turul valitsevas arusaamas võrreldavas sektoris.

Aruandes võidakse kasutada soovitusi „osta“, „neutraalne (hoida)“ ja „vähendada“. Järgnevalt on näidatud soovituste ja sihthindade suhe aktsia riskitasemega võrreldes. Tegemist on näitlike vahemikega ja tegelikud soovitused võivad näidatust erineda, kui arvesse võetakse ka kõik muud asjassepuutuvad tegurid.

Osta: minimaalne oodatav investeeringu väärtuse kasv järgmise 12 kuu jooksul on 10% (minimaalne nõutav investeeringu kasv võib ettevõtte riskiprofiili arvestades suurem olla).

Neutraalne (hoida): oodatav investeeringu väärtuse kasv on alla 10% (oodatav investeeringu kasv võib ettevõtte riskiprofiili arvestades suurem olla).

Vähendada: oodata on investeeringu väärtuse vähenemist.

Analüüsiaruanne on koostatud ainult teavitamiseks ja Swedbank ei soovita neil selle alusel midagi ette võtta. Aktsiate analüüsiaruanne ei ole müügipakkumus ega üleskutse osta väärtpabereid ja seda ei tohiks sellisena ka tõlgendada.

Allikas: Swedbank