Konkurentsiamet alustas 29.06.2023 järelevalvemenetlust, selgitamaks välja, kas Ragn-Sells AS-i kehtestatud jäätmeveo lisateenuste hinnad Pärnu jäätmeveo piirkondades on kooskõlas konkurentsiseadusega. Täpsemalt vaadeldi lisateenust, milleks oli jäätmekoti või kuni 800-liitrise ratastel konteineri käsitransport (kuni 15 m peatumiskohast) jäätmeveokini. Ragn-Sells AS oli kehtestanud kõnealuse lisateenuse hinnaks 12 eurot kord, mis oli kordades kõrgem kui teistes jäätmeveopiirkondades sama teenuse osutamisel küsitud tasu.

Järelevalvemenetluse käigus uuris amet, kas kõnealune lisateenuse tasu on õiglane konkurentsiseaduse tähenduses. Konkurentsiamet on ka varem analüüsinud jäätmeveo lisateenuste hindasid ning on seisukohal, et isegi kui mõni turgu valitsevas seisundis oleva ettevõtja pakutav teenus on lisateenus ja see sõlmitakse poolte vahel kokkuleppeliselt, siis peab ka selle teenuse hinnakujundus olema mõistlikus vahekorras teenuse majandusliku väärtusega.

Lähtudes Ragn-Sells AS-i esitatud teabest lisateenuse hinnakujunduse kohta leidis amet, et tegemist on võimaliku ebaõiglase hinnakujundusega KonkS § 16 p 1 mõistes, ja edastas Ragn-Sells AS-ile esialgse seisukoha ja ettekirjutuse hoiatuse. Seejärel teavitas Ragn-Sells AS Konkurentsiametit, et on valmis hinda alandama ja küsima alates 01.11.2023 kõnealuse lisateenuse eest 5,35 eurot kord.

Konkurentsiameti hinnangul on Ragn-Sells AS-i pakutud lisateenuse uus hind mõistlik ja samas suurusjärgus teistes jäätmeveopiirkondades kehtestatud lisateenuse hindadega ning sellest tulenevalt otsustas amet järelevalvemenetluse lõpetada konkurentsiolukorra parandamise tõttu.