Tuuleenergia assotsiatsiooni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul on jõuka majanduse eelduseks energiamahukas töötlev tööstus, mille tingimuseks on omakorda kodumaise puhta energia tootmise hüppeline kasv.

„Elektritootmise järsu suurenemiseta ei murra Eesti tänaselt jõukuse tasemelt välja - töötleva tööstuse energiatarbimise ja jõukuse vahel on korrelatsioon. Jõuka majanduse lisandväärtuse loovad suures osas robotid, arvutid ja arvutipargid ning masinad, mis vajavad tööstuslikes kogustes elektrienergiat,“ ütles Kärmas pöördumises kliimaminister Kristen Michali ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Tiit Riisalo poole.

Energiamahuka tööstuse potentsiaalist annab aimu EAS-i ja KredEx-i ühendasutuse hiljutine analüüs, mille kohaselt on Eestisse tuleku ootel 13 energiamahukat tulevikukindlat välisinvesteeringut, kogumahus 4,968 miljardit eurot, tööjõuvajadusega 2890 töökohta (0,4% Eesti tööhõivest) ja aastase elektrivajadusega 5,8 TWh (73% tänasest Eesti elektrienergia tarbimisest).

„Puhta ja kodumaise energia toel töötleva tööstuse kiire arendamine Eestis ei tule lihtsalt. See eeldab koostööd ning seniste väljakutsete ületamist ja ressursside koondamist. Valitsuse ja energiatootjate koostöö tulemusel on võimalik jõuda kiiremini tulemuseni tagamaks Eesti töötleva tööstuse konkurentsivõime ja võimalused uuteks investeeringuteks,“ lisas taastuvenergia koja juhatuse liige Mihkel Annus.

Sellest lähtuvalt on ettevõtlusliitude ettepanek moodustada esimesel võimalusel kõrgetasemeline pädevate asutuste ja ettevõtlusorganisatsioonide esindajatest ning energiatootjatest koosnev juhtrühm, mille mandaat oleks anda oma tugi järgmise põlvkonna töötleva tööstuse rajamisele, kus loodav lisandväärtus toetaks kõiki olulisi Eesti riigi eesmärke majanduslikust heaolust ning julgeolekust, kliimaeesmärkide täitmiseni.

Ettepaneku tegemisel on liidud konsulteerinud ka Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga, kes ettepanekut toetab. „Peame oluliseks kõrge lisandväärtusega, innovaatilise tööstuse Eestisse meelitamist ning selles suunas koordineeritud ja selgelt eesmärgistatud tegevuste läbiviimist,“ ütles kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts.

Täpsemate juhtrühma ülesannetena võiks ettevõtlusliitude hinnangul määratleda:

  • töötada välja tegevuskava, kus on kindlaks määratud riigiasutuste omavaheline rollijaotus ja vastutus, erasektori esindajate panus ning plaan pikemaajaliseks koostööks;

  • osaleda läbirääkimistel konkreetsete tööstustega, leidmaks sobivad lahendused, mida on Eestile vaja energiamahuka tööstuse arendamiseks;

  • töötada välja konkreetsed ja reaalsed investeerimisprojektid, mille ellu rakendamisega kaasnev lisandväärtus toetab Eesti riigi seatud energiajulgeoleku, majandusliku heaolu kui ka kliimapoliitika eesmärke.