TBB pank ei tohi alates 19. veebruarist osutada piiriüleseid makseteenuseid mitteresidendist juriidilistele isikutele ning juriidilistele isikutele, kus vähemalt üks tegelik kasusaaja on mitteresident. Lisaks ei tohi pank osutada sellest kuupäevast alates makseteenuseid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. TBB panga klientidele Eesti siseseid makseteenuseid ja muid teenuseid praegusel hetkel ei piiratud.

Finantsinspektsioon kontrollis TBB pank tegevust rahapesu ja terrorismi tõkestamisel. Kontrolli käigus tuvastati muu hulgas, et panga rahapesu tõkestamist puudutavad sise-eeskirjad ei vasta nõuetele ja panga töötajad ei ole nendest ka piisavalt teadlikud. Pank ei jälginud nõuetekohaselt oma klientide ärisuhteid ja määras osadele klientidele madalamad riskitasemed, kui oleks pidanud määrama. Rahapesu Andmebüroole kahtlastest tehingutest teavitamise kohustusest ei peetud samuti nõuetekohaselt kinni.

Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe Kilvar Kessleri sõnul mõjutavad tuvastatud puudused TBB panga võimekust edukalt juhtida ja maandada rahapesu ja terrorismi rahastamisest tulenevaid riske. „Selline olukord loob pinnase TBB panga kasutamiseks mittesihipärastel eesmärkidel. Panga tegevus on Finantsinspektsiooni ettekirjutusega piiratud seni, kuni meie pandud kohustused on täidetud ning puudused on kõrvaldatud,“ märkis Kessler.

TBB pangal on turuosa Eesti pangandusesektoris 0,3%. Panga üldine finantsseis on hea, pank täidab kõiki kehtestatud kapitalinõudeid. Ettekirjutuse peale võib esitada Tallinna Halduskohtule kaebuse 30 päeva jooksul pärast haldusakti teatavaks tegemist.