Finantsinspektsioon hindas kohapealse kontrolli käigus ettevõtte üldjuhtimise korraldust, vastavuskontrolli funktsiooni toimimist, operatsiooni-, IT-, krediidi- ja likviidsusriski juhtimist ja kontrolli toimumist, aruandluse õigsust ning juhtide ja võtmeisikute sobivuse hindamise süsteemi. Finantsinspektsiooni hinnangul ei vastanud Bigbank AS-i krediidiriski juhtimine ja kontroll täies ulatuses kohalduvates õigusaktides sätestatud nõuetele.

Bigbank AS on enda sõnul mitmed ettekirjutuses nimetatud puudused tänaseks juba kõrvaldanud ning koostanud detailse tegevuskava veel lahendamata puuduste kiireks kõrvaldamiseks, täiendades panga sise-eeskirju ja tõhustades protsesse.

„Bigbank suhtub täie tõsidusega kõikidesse pangale kohalduvatesse ja kehtivatesse regulatiivsetesse nõuetesse. Tänaseks oleme tuvastatud puudustest mitmed juba kõrvaldanud, oleme tõhustanud sisemisi protsesse ning täiendanud sise-eeskirju. Kõikide puuduste kõrvaldamiseks on meil olemas tegevuskava, mis on Finantsinspektsiooniga kooskõlastatud,“ ütles Mart Bigbank AS juhatuse liige ja riskijuhtimise valdkonna juht Veskimägi.