Arenguseire Keskuse ekspert Märt Masso tõi välja, et suurte elektrijaamade kõrval toodavad aina rohkem energiat väiksemad üle riigi hajutatud elektrijaamad. „Tarbijate toodetud elekter moodustab praegu umbes neljandiku nende endi tarbimisest. Samas tunde, mil kodumajapidamise tootmine ületab nende tarbimist ja ülejääk suunatakse jaotusvõrku on aastas kõigest 13%,“ ütles Masso.

Hajustootmises domineerivad täna päikesepaneelid, mida toetab fotoelementide hinna langus ligi kuus korda viimase kümnendi jooksul. Elektri väiketootmist tõukab tagant ka elektrihindade muutlikkus. „Tootvate tarbijate lisandumist võib selgitada majapidamiste ootusega hoida kokku elektrienergia kuludelt. Ka riik on stimuleerinud väiketootjate lisandumist ja tootmise tasuvust erinevate toetusmeetmetega,“ selgitas Masso. Taastuvenergia võimsuste lisandumisega üha muutlikumad elektrihinnad on aga vähendanud päikeseenergia tootmise tasuvust kodumajapidamiste jaoks – elektrihinnad on üldjuhul kõige madalamad päikesepaistelistel päevadel ehk ajahetkedel, kui päikesejaamade tootlikkus on kõrgeim ning vastupidi – elekter on kallim külmemal ja pimedamal ajal.

Arenguseire Keskus toob raportis välja, et Elektrilevi prognoosi kohaselt on lähiaastatel oodata väiketootmise kolmekordistumist, mis suurendab majapidamiste energiasõltumatust. Prognoosis on arvesse võetud liitumisprotsessis olevaid tootmisvõimsusi, uusehitiste liginullenergia nõudeid ja elektritarbimise oodatavat kasvu.

„Edasist arengut mõjutavad tootmisvõimsuse maksumuse ja jaotusvõrguga liitumise kulud, aga ka salvestusseadmete areng ja nende maksumus. Oluliseks mõjutajaks on kahtlemata ka elektri hind, millest sõltub investeeringu tasuvus majapidamiste jaoks,“ tõi Masso välja ning lisas, et vähetähtis pole ka väiketootmise arendamise oskusteabe levik ning liitumisega kaasnevate protsesside sujuvus. Hajutatud väiketootmise kasvuks on aga tarvilikud lahendused nõudluse ja pakkumise tasakaalustamiseks, et tagada elektrisüsteemi ja jaotusvõrgu sagedus ning varustuskindlus. Lahendused hõlmavad kompenseerivat juhitavat tootmist, salvestust ja välisühendusi.

Elektrienergia tootmise tasuvust aitaks kodumajapidamistel tõsta teadlikum tarbimine - näiteks päevane soojatootmine ja vee soojendamine õhtuks ning energia salvestamine majapidamise lokaalsetes akudes. Tootvaid tarbijaid võib aidata ka energia salvestamine jaotusvõrgu või ülekandevõrgu salvestustes, mis eeldaks lisaks salvestuslahenduse arendusele ka võrgu arendust, mis võimaldaks suunata elekter madalama pingega võrgust kõrgema pingega võrku.

„Praktikas on aga mõlema tehnoloogia kasutamiseks vajalikud läbimurded, mis teeksid sellise energia salvestamise või konverteerimise tõhusaks ja hinnas konkureerivaks,“ tõdes Märt Mässo.

Lühiraport „Elektrit tootvad majapidamised Eestis“ on osa Arenguseire Keskuse uurimissuunast „Aktiivsed tarbijad tuleviku energiasüsteemis“. Uurimissuuna eesmärgiks on tuua välja võtmetegurid, millest sõltub tarbijate roll tuleviku energiasüsteemis ning luua stsenaariumid kodumajapidamiste ja teiste mikrotootjate võimalikust mõjust Eesti energiasüsteemile aastani 2040.