Viimast valitses OÜ Baltcap Infrastructure Management. Leedu ja Euroopa Liidu pädevad uurimisasutused uurivad asja kriminaalmenetluses, kuna praeguse info kohaselt toimus ebaseaduslik tegevus peamiselt Leedus ja Leedu kodaniku osavõtul, samuti on investorite seas Euroopa Liidu asutusi.

OÜ Baltcap Infrastructure Management on tegevusloata väikefondi valitseja, mis ei kuulu finantsjärelevalve alla. Fondivalitsemine ja fondivalitsejatele tegevuslubade andmine Eestis allub Euroopa Liidu õigusele. Fondivalitseja tegevusluba tuleb taotleda siis, kui äriühingu valitsetavate fondide varade maht ületab teatud suuruse, mida äriühing ise jooksvalt hindab.

Kaks eri ettevõtet

7. augustil 2023 otsustas finantsinspektsioon anda AS-ile BaltCap fondivalitseja tegevusloa. AS BaltCap taotles tegevusluba seetõttu, et tema hinnangul jõudis fondide maht künniseni, mis nõudis edaspidi tegevusluba. Võimalike vargustega seotud OÜ Baltcap Infrastructure Management (millel pole tegevusluba) ja AS BaltCap on kaks eraldiseisvat ettevõtet.

Tegevusloa andmisel andis finantsinspektsioon AS-ile BaltCap ka suunise oma organisatsiooni korrastada. Samuti soovis ta organisatsiooni riskikontrollis näha pidevat ja olulist arengut. AS BaltCap andis finantsinspektsioonile teada, et 2023. aasta oktoobris tuvastati rahaliste vahendite ebaseaduslik kasutamine.

Finantsinspektsioon mõistab, et BaltCapi toimingute alusel on algatatud kriminaalmenetlus Leedus süüdlase väljaselgitamiseks ning kohtumenetlused võimaliku tekitatud kahju hüvitamiseks.