Samuti tuleb ettevõttel esitada vandeaudiitori aruannete ärakirjad, kasumi jaotamise või kahjumi katmise ettepanekud ja otsused ning üldkoosoleku protokollide väljavõtted majandusaastate aruannete kinnitamise või kinnitamata jätmiste otsuste kohta.

Saare Finants OÜ majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril ning varasemate aastate kohta majandusaasta aruanded ja seotud dokumendid oleks krediidiandja pidanud esitama iga eelneva majandusaasta kohta igal järgneval aastal kahe nädala jooksul pärast osanike üldkoosoleku toimumist hiljemalt 14. juuliks. Saare Finants OÜ polnud nimetatud majandusaasta aruandeid ega teisi dokumente finantsinspektsioonile ettekirjutuse tegemise hetkeks esitanud.

Ettevõttel on aruanded esitamata

Krediidiandjate ja –vahendajate seaduse kohaselt esitab krediidiandja finantsinspektsioonile majandusaasta aruanded, vandeaudiitori aruannete ärakirjad, kasumi jaotamise või kahjumi katmise ettepanekud ja otsused ning üldkoosoleku protokollide väljavõtted majandusaastate aruannete kinnitamise või kinnitamata jätmiste otsuste kohta kahe nädala jooksul pärast aktsionäride või osanike üldkoosoleku toimumist. Ka krediidiandja raamatupidamise aastaaruanne peab olema auditeeritud kooskõlas krediidiandjate ja -vahendajate seadusega.

Finantsinspektsioonil on seaduse järgi õigus täielikult või osaliselt avalikustada väärteoasjas tehtud lahend või haldusakt või -leping nende andmisest või sõlmimisest arvates, kui see on vajalik investorite, finantsjärelevalve subjektide klientide või avalikkuse kaitseks või finantsturu õigus- või korrapärase toimimise tagamiseks.

Saare Finants OÜ võib otsuse peale esitada Tallinna halduskohtule kaebuse 30 päeva jooksul.