„Taastuvenergia arendamiseks on sobivad ja perspektiivikad need alad, mis toidutootmiseks ei kõlba ehk väheväärtuslikud või koguni mahajäetud ja taimkatte kaotanud põllumaad, mis aga Eestis maaomanikel täna paraku sageli kasutuseta seisavad või oma parimat tulu ei teeni,“ nendib Rasmussen.

Maaomanikud vaatavad taastuvenergia poole

Kuna jätkuvad kriisid on kõrgete energiahindade, inflatsiooni ja äärmuslikumaks muutuvate ilmaolude tõttu avaldanud põllumajandusettevõtete rahakotile mõju, on maaomanikud jõudnud rohelise energia sektorini, et suurendada maakasutuse kasumlikkust ja mitmekesistada sissetulekuallikaid.

„Kogeme, kuidas järjest enam põllumehi ja maaomanikke näeb taastuvenergia arendajates mitte vaenlast ega konkurenti, vaid võimalust ja partnerit, kes suudab kasutuseta seisvad väheväärtuslikud maatükid muuta tulu teenivaks ja majanduslikult kasvavateks aladeks.“

„Taastuvenergiale üleminek saabki toimuda ainult koostöös ja põllumajandusettevõtted on mõistmas enda olulist rolli ja kasu saamise võimalust aina kasvavas taastuvenergiasektoris. Ehkki finantsstabiilsus ja majanduskasv on peamised põhjused, miks arendajatega koostööd alustatakse, on põllumeestel ja maaomanikel teisigi motiive,“ sõnab Rasmussen.

7 peamist põhjust, miks maaomanikud teevad taastuvenergiaarendajatega päikeseparkide rajamisel koostööd

Finantsstabiilsuse parandamine

Taastuvenergiaettevõtetega koostöö võimaldab maaomanikel saada põllumaa rendist või müügist otsest rahalist kasu ning paranda sellega finantsstabiilsust. Näiteks maa rentimise korral saavad põllualadele rajatavad päikesepaneelid maaomanikele pikaajaliseks sissetuleku allikaks, kust saada arendajalt stabiilset hüvitist oma maa kasutamise eest, jätkates ise samal ajal oma põhitegevust põllumajanduses. Nii muutuvad põllumajandusettevõtted vastupidavamaks põuast või liigsetest sademetest tingitud saamata jäänud tulude, inflatsiooni või kasvavate intressimäärade mõjudele.

Kliimamuutuste leevendamine

Otsese rahalise kasu kõrval võimaldab taastuvenergia arendamine leevendada kliimamuutuseid, vähendades kõige CO2-intensiivsema sektori – energiatootmise süsinikdioksiidi heitkoguseid.

Oma maadel taastuvenergiat tootes ja seda ka tarbides on põllumajandusettevõtetel võimalik enda tegevuse jalajälge vähendada ning anda seeläbi ise otsene panus kliimamuutuste mõjude leevendamiseks.

Panus energiajulgeolekusse- ja sõltumatusesse

Taastuvenergia arendamine võimaldab mitmekesistada kohalikke energiaallikaid, mis suurendavad energiasõltumatust ja -julgeolekut ja seda viisil, mis hõlmab puhtaid energiatehnoloogiaid.

Möödunud aastal toodeti Eleringi andmetel Eestis esmakordselt taastuvatest energiaallikatest rohkem elektrit kui fossiilsetest kütustest, mis on kõnekas tõestus, et taastuvenergia tootmine ei ole enam nišitegvus, vaid päriselt realiseeruv puhas kohalik energiaalternatiiv Eestile.

Uue elu andmine kasutuna seisvale või väheväärtuslikule maale

Taastuvenergia arendamine võimaldab maaomanikel oma kasutuna seisev või väheväärtuslik maa muuta tulu teenivaks ja majanduslikult kasvavaks territooriumiks. Aruka maakasutuse seisukohalt on põllumajanduslikku tegevust ja taastuvenergia tootmist võimalik edukalt kombineerida nii, et iga maatükk teenib parimat võimalikku tulu.

Erinevalt põllukultuuridest või kariloomadest on taastuvenergiat võimalik arendada väheväärtuslikel või koguni taimkatte kaotanud põllumaadel, kus päikeseparkide rajamine võib aidata maal väetistest puhata, lastes suurendada bioloogilist mitmekesisust või saadava tuluga tegeleda maaparandusega – sõltuvalt vastavast maast ja olukorrast.

Kohalik majandusareng

Põllumajandusettevõtete finantsstabiilsuse parandamine aitab tagada ettevõtete enda püsimajäämise ning kindlustada töökohtade säilimise ja inimeste jäämise maapiirkondadesse.

Rohelise energia tootmine annab kohaliku juurdepääsu uutele ja puhastele energiaressurssidele, mis piirkonda uusi majanduslikke väljavaateid teiste energiamahukate tootmisettevõtete rajamiseks nagu seda on näiteks keskkonnahoidlike kütuste või väetiste tootmine.

Uued majanduslikud võimalused võivad endaga tuua kaasa lisatulu, töökohti ja maksuraha kohalikku omavalitsusse, parendades sellega sotsiaalset infrastruktuuri ja maaelu arengut üldiselt.

Põllumajandusettevõtete arendustegevus

Koostöös taastuvenergiagaarendajatega uuenduslike tehnoloogiate uurimine ja arendamine ning kogemuste jagamine maa arukaks kasutamiseks stimuleerib põllumajandusettevõtete arendustegevust ning nõudlust kvalifitseeritud tööjõu järele.

Rohkemate ressursside ja teadmiste korral on põllumajandussektoril võimalik suurendada põllumajanduse tõhusust, arendada põllumajandustehnoloogiaid, osta kvaliteetsemaid seadmeid, seemneid ning arendada nutikaid põllumajanduslikke lähenemisviise, põllukultuuride ladustamisvõimalusi.

Tervislikum ja jätkusuutlikum toidutootmine

Oma maadel taastuvenergia arendamine võimaldab põllumeestel liikuda ka tervislikuma ja jätkusuutlikuma toidutootmise poole, mille ambitsioonikad eesmärgid on sõnastatud „Talust taldrikule“ strateegias.

Tervisliku, taskukohase ja jätkusuutliku toidu tagamisel, keskkonna kaitsmisel, bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel ja mahepõllumajanduse suurendamisel ei ole vähemtähtis roll kliimamuutustega võitlemisel, kus kohtuvad taastuvenergia arendajate ja maaomanike eesmärgid.

Ühiseid eesmärke on võimalik teenida lausa ühel maa-alal, sest mitmeotstarbelise maakasutuse puhul on mõnel juhul võimalik roheline energiatootmine ja põllumajandustegevus – päikesepaneelid ja kariloomad või põllukultuurid – viia koguni ühele maa-alale.