„2023. aasta jääb Harju Elektri ajalukku kui transformatsiooniaasta. Suutsime eelneva aasta sügava kahjumi ümber pöörata tugevaks kasumiks, seejuures saavutada kontserni ajaloo suurima ärikasumi ning kasvanud intresside juures ka rahuldava puhaskasumi,“ märgib juhatus börsiteates.

Kooskõlastatult nõukoguga teeb juhatus ettepaneku maksta aktsionäridele dividendidena välja 0,13 eurot aktsia kohta, kokku 2,4 miljonit eurot, mis moodustab 2023. aasta puhaskasumist 47%. Harju Elektri 4,91 euro suuruse aktsiahinna pealt teeb see dividenditootluseks 2,6%.

Neljanda kvartali tulemused olid äritegevuse hooajalisuse tõttu Harju Elektri sõnul tavapäraselt nõrgemad, kuid võrreldes aasta varasema perioodiga on tulemused jätkuvalt paranenud. Eelkõige võib ettevõtte sõnul rahul olla ärikasumi muutusega, mis jäi rahuldavale tasemele ka pärast aasta lõpu projektide kasumlikkuse ja varade ümberhindamisi. 2022. aasta kahjumite asemel teenis kontsern 2023. aastal nii äri- kui ka puhaskasumit.

Aastat sisustasid mitmed põhimõttelised otsused ja pöördelised muudatused, mille üle uhkust tunda, märgib Harju Elekter. WEesti tütarettevõtete liitmine läks oodatust edukamalt, mida ilmestasid ka tugevad majandustulemused. Samuti võime uhkust tunda Leedu tootmisettevõtte üle, mis on tänaseks kasvanud kontserni suurimaks üksuseks, ja keda saame tunnustada kontserni ettevõtetest tugevaimate finantstulemuste eest. Soomes, mis on jätkuvalt meie põhiturg, väljusime möödunud aastal väiksema mahuga ärisuundadest ning keskendusime põhitegevustele ja nende tugevdamisele. Kuigi loodetud prognoosid Rootsi üksuse kasumlikuks pööramisel möödunud aastal veel ei täitunud, jätkame sihikindlat tööd ettevõtte kasumlikkuse saavutamiseks 2024. aastal,“ lisas kontsern.

2022. aasta lõpus alustatud ja eelmisel aastal juurutatud struktuurimuudatused ning strateegilise tegevuskava elluviimine on olnud tervikuna edukad, hindab Harju Elekter. Kevadel alustame kontserni järgmise kasvuperioodi strateegiliste eesmärkide seadmisega, mida ajendab kontserni ärikasumi marginaali kasvatamise soov ja vastavalt omanike ootusele ka jätkuv dividendi suurendamise vajadus.

„Kontserni keskseks strateegiliseks teesiks järgnevatel aastatel on kasumlik kasv,“ märgib Harju Elekter.

Müügitulu ja finantstulemused

Kontserni müügitulu oli neljandas kvartalis 50,7 miljonit eurot, mis on sarnane aasta varasema tulemusega, kus müügitulu teeniti 50,0 miljonit eurot. Aastate võrdluses saavutati aga müügitulu kiire kasv, 19,2% aastas. Seda toetasid tugevad raamlepingud ja suurenenud nõudlus kontserni teenuste järele. Kokku oli kontserni 2023. aasta müügitulu 209,0 (2022: 175,3) miljonit eurot.

Kontserni äritegevuse kulud langesid neljandate kvartalite võrdluses 2,9% võrra, olles kokku 50,4 miljonit eurot. Kõigis kulugruppides oli märgata väiksemaid kulusid, eriti turustus- ja üldhalduskuludes. Tööjõukulud seevastu kasvasid 15%.

Aruandeaasta brutokasum oli 23 588 (2022: 12 269) tuhat eurot ja brutokasumi marginaal 11,3% (2022: 7,0%). Aasta jooksul teeniti ärikasumit (EBIT) 8 078 (2022: ärikahjum -4 546) ning puhaskasumit 5 160 (2022: puhaskahjum -5 544) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli 0,28 (2022: puhaskahjum aktsia kohta -0,31) eurot.

Kontserni pikaajaliste finantsinvesteeringute väärtus oli aruandekuupäeva seisuga kokku 29,2 (31.12.22: 23,7) miljonit eurot. Peamise osa 2023. aasta finantsvara ümberhindlusest andis OÜ Skeleton Technologies Group investeeringu osaluse hinnanguline õiglase väärtuse muutus 5,4 miljoni euro võrra 27,2 miljoni euroni. Noteeritud väärtpaberite õiglane väärtus kasvas aruandeaasta jooksul 0,1 miljoni euro võrra, aasta varem vähenes 0,7 miljoni euro võrra. Soetusi ja müüke aruandeaasta jooksul ei toimunud.

Analüüsimaja Enlight Research prognoosidele jäi Harju elekter enda kvartalitulemustega oluliselt alla. Kui müügitulu ootas Enlight 57,5 miljonit eurot, siis Harju Elekter teenis 50,7 miljonit. Puhaskasumit ootas analüüsimaja 1,6 miljonit eurot, kuid ettevõte teenis 0,1 miljonit eurot.

Ainus, mis Enlight Researchi prognoose ületas, oli dividendipakkumine. Prognoositud 0,12 euro asemel teeb Harju Elekter ettepaneku 0,13 euro maksmiseks aktsia kohta.