2023. aasta oli TextMagic Grupile väljakutsete rohke ning toimusid olulised strateegilised muudatused. Aasta jooksul aset leidnud sündmused on juhtkonna hinnangul Grupi tuleviku kasvu ja jätkusuutlikkuse huvides.

Grupi peamise toote, Textmagic SMS platvormi, müügitulu kasvutempo aeglustumist mõjutasid ettevõtte sõnul mitmed tegurid, sealhulgas olulised muudatused USA SMS-kommunikatsiooni regulatsioonides, Covid-pandeemia järgne nõudluse vähenemine ning keeruline majanduskeskkond, mis avaldas negatiivset mõju kliendiportfellile. Grupp on väljakutsetele operatiivselt reageerinud, korrigeerides arendusplaane ja tehes täiendavaid investeeringuid, samuti rakendades hinnatõusu.

Eelneval aastal toimus Grupi esimene omandamistehing, kui 01. juunil 2023. a omandati 100%-osalus veebilehtede ja e-kaubanduse haldamise platvormis Voog 1,1 miljoni euroga.

2023. aasta hõlmab ka strateegilist otsust peatada Touchpointi klientide teenindamise tarkvara arendus, optimeerides seeläbi ressursikasutust ja keskendudes juba müügitulu genereerivatele platvormidele Textmagic ja Voog. Touchpoint kaubamärgi ja domeeni turundamist ja arendamist jätkatakse eesmärgiga neid tulevikus teistes projektides rakendada.

Nimetatud otsusest tulenevalt kajastub 2023. aaasta tulemuses kahjum lõpetatud ärivaldkonnast summas 23,39 mln eurot, millega kanti maha muuhulgas põhivara väärtus.

Textmagic selgitab aruandes, et beetaversioonini välja arendatud toode oli eraldiseisev raha genereeriv üksus. Kuid hinnates arenduse staatust võrreldes algse arendusplaaniga ja konkurentide arengutempot, selgus, et tarkvara ei vastanud finantsilistele ootustele ja eesmärkidele. Toote valmidusaste oleks võimaldanud küsida oodatust väiksemat tasu ja eeldatav kasvutempo oli 2023. a neljanda kvartali seisuga prognoositust märkimisväärselt aeglasem. Põhjus oli tingitud prognoositust suurematest arenduskuludest ning projekti arendusperioodi pikenemisest, mis oluliselt vähendasid projekti võimet saavutada soovitud finantstulemusi. Just Touchpointi arendamiseks küsiti 2021. aastal börsile tulles raha. Samas märgiti, et tegu on riskantse projektiga.

Grupi 2023. a auditeerimata puhaskahjumiks kujunes 20,66 mln eurot, mis kaetakse eelmiste perioodide kasumi ja ülekursi arvelt.

Grupi auditeerimata põhinäitajad 2023. aastal

Grupi auditeerimata konsolideeritud müügitulu kokku oli 2023. aastal 14 970 tuhat eurot (2022: 13 831 tuhat eurot). Voo platvormi finantstulemused konsolideeritakse alates omandamise kuupäevast ning mõju grupi müügitulule oli mullu 390 000 eurot.

Grupi rahavoo genereerimise võime on ettevõtte sõnul jätkuvalt tugev, ilma intressikandvate kohustusteta, ning likviidsusnäitajad püsivad kõrgel tasemel. 2023. aastal tehti aktsionäridele rahaline väljamakse summas 2,55 mln eurot (0,30€ / aktsia kohta) 2022. aasta otsuse alusel. Juhatus kavatseb teha ettepaneku aktsionäridele väljamakse tegemise otsustamiseks summas 2,98 mln eurot (0,35€ / aktsia) fondiemissiooni ja seejärel aktsiakapitali vähendamise teel 2024. aasta lõpus. See tähendaks 4,15 eurose aktsia hinna pealt 8,4% tootlust.

Grupi 2024. aasta peamised eesmärgid

2024. aastal keskendub Textmagic peamiselt Textmagic SMS-platvormi arendamisele ja turundamisele, eesmärgiga taastada platvormi kasvutempo platvormi funktsionaalsuse ja kasutajakogemuse parendamise kaudu. Touchpointi tarkvara jaoks välja töötatud funktsioonid on kavas osaliselt integreerida Textmagic tootesse, suurendades sellega toote väärtuspakkumist.

Lisaks on eesmärk täiendada Voog.com veebilehtede ja e-kaubanduse platvormi funktsionaalsust. Eesmärgiks on laiendada kliendibaasi rahvusvaheliselt, et suurendada müügitulu välisturgudel.

Juhtimise tasandil on prioriteet erinevate sihtrühmade, sealhulgas klientide, meeskonna ja aktsionäride, heaolu maksimeerimine, mis toetab Grupi põhieesmärki: müügitulu ja kasumlikkuse kasv. Juhtkond püüdleb aktsionäridele iga-aastaste väljamaksete tagamise poole, kavatsusega neid järk-järgult suurendada.

Viimase ühe aasta jooksul on Textmagicu aktsia langenud ligi 46% ning maksab 4,15 eurot.