Kuum asus konjunktuuriinstituuti tööle 1966. aastal, kui instituutkandis veel Üleliidulise Kaubanduskonjunktuuri Teadusliku UurimiseInstituudi Eesti Filiaali nime. 1990. aastal sai instituut tagasi omaalgse nime Eesti Konjunktuuriinstituut (EKI), mille kujunemisel üheks juhtivaks Eesti majandust jälgivaks ja analüüsivaks organisatsiooniks oli Leev Kuumal kandev roll. Instituudis tegeles ta põhiliselt makromajanduse arengu, tarbimise ja turgude ning Eesti rahvusvahelise konkurentsivõime uurimise ja prognoosimisega. Tema on ka see, kelle põhimõtete alusel koostab EKI siiani oma igakuiseid majandusbaromeetreid.

Leev Kuuma ametite hulka mahub Eesti Konjunktuuriinstituudi kõrval veelvaid juhataja post Tallinna Tööstuskaubastu plaanioskonnas (1953-1964) ja Eesti valitsuse kaubandusnõuniku amet (1989-1990). 1963-1966 õppis ta aspirantuuris Moskva Plehhanovi nimelises Rahvamajanduse Instituudis, kus ta kaitses 1967. aastal ka majandusteaduste kandidaadi kraadi. Eelnevalt õppis ta Tallinna Polütehnilise Instituudi majandusteaduskonnas kaubanduse erialal, mille ta lõpetas 1953. aastal cum laude.

Oma põhitöö kõrvalt Konjunktuuriinstituudis on Leev Kuum olnud tegev ka õppejõuna erinevates kõrgkoolides. Aastatel 1967-1975 oli ta Tartu Riikliku Ülikooli majandusteaduskonna lepinguline õppejõud ja 1975-1979 Tartu Riikliku Ülikooli majandusteaduskonna riigieksamikomisjoni esimees. Aastatel 1980-1990 tegutses Leev Kuum Eesti Majandusjuhtide Instituudis mittekoosseisulise õppejõuna marketingi ja turu-uurimisealal. Sellesse perioodi jääb ka Leev Kuuma osalemine Isemajandava Eesti (IME) programmi koostamises rahvaettevõtete moodustamise valdkonnas. Leev Kuuma on autasustatud Valgetähe IV klassi teenetemärgi (2020) ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja III klassi aumärgiga (2003).

Vaibumatu ja ergas huvi Eesti majanduse vastu saatis Leev Kuuma kogu tema elu, millest leiab ka põhjuse, miks ta suurema osa sellest pühendas tööle Eesti Konjunktuuriinstituudis, kust ta lahkus alles kõrges eas aasta tagasi. „Vestlused temaga Eesti majanduse teemal on olnud temakolleegidele alati inspireerivad ja tema näpunäited teed juhatavad,“ kirjutasid tema kolleegid instituudist.

Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) eesmärgiks on aidata kaasa Eesti majanduse arengule. EKI kogub, töötleb ja analüüsib majandusinformatsiooni nii, et selle põhjal saaks teha kvaliteetseid makro- ja mikromajanduslikke otsuseid. 2007. a sai instituudi 100% omanikuks Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.

Jaga
Kommentaarid