Parlamendi sõnul tuleks algajatele juhtidele kehtestada vähemalt kaheaastane katseaeg. Teise olulise punktina tõi Parlament välja, et juhiluba peaks saama kasutada ka digitaalsena, näiteks nutitelefonis.

Parlament tahaks luua e-juhiloa ja ühtlustada autokoolide õppekava, kuid jätta juhiloa väljastamisele või uuendamisele eelneva tervisekontrolli vajalikkuse riigi otsustada.

Euroopa Liidus hukkub liikluses igal aastal enam kui 20 000 inimest. Selle kurva näitaja alandamiseks on EL võtnud töösse mitu õigusakti ettepanekut, mis peaksid üheskoos liiklusohutust märgatavalt parandama ning ühtlustama ka juhilubade väljastamise, kasutamise ja äravõtmise tingimusi.

Fookus liiklusohutuse suurendamisel

Parlamendi hinnangul peaksid autojuhid oskama tegelikke liiklusolusid paremini hinnata ja märkama rohkem ka kaasliiklejaid, kes on nendest haavatavamad (jalakäijad, lapsed, jalgratturid, elektritõukerataste kasutajad jne). Seepärast tuleks sõidueksamil pöörata tähelepanu lumistes ja libedates oludes sõitmisele, telefoni ohutule kasutamisele autos, pimedate nurkadega arvestamisele, auto juhiabisüsteemide tundmisele ning ohutu hetke valimisele sõiduki ukse avamiseks.

Juhilubade kehtivusaeg ja juhi tervisekontroll

Parlament tahaks ühtlasi, et veoki- ja bussijuhiload kehtiksid edaspidi viis aastat ning mootorratta- ja autoload 15 aastat. Samas ei toeta parlament komisjoni ettepanekut lühendada eakamate inimeste juhilubade kehtivust. See oleks parlamendi meelest diskrimineeriv, piiraks inimeste liikumisvabadust ja töövõimalusi ning takistaks ühiskondlikus elus osalemist.

See, kas juht peab enne loa saamist või vahetamist läbima tervisekontrolli või mitte, peaks parlamendi meelest jääma endiselt liikmesriigi otsustada. Praegu võib inimene mõnes liikmesriigis oma juhtimiskõlblikkust ja tervislikku seisundit ise hinnata ning parlament ei soovi seda keelata.

Sellegipoolest ärgitab parlament liikmesriike kaaluma võimalust kehtestada kohustuslik tervisekontroll, mille käigus kontrollitaks vähemalt juhi nägemist ja südamerikete ohtu. Lisaks tahab parlament, et liikmesriigid ärgitaksid inimesi märkama vaimseid ja tervislikke probleeme, mis võivad muuta liiklemise ohtlikuks.

Algaja juhi katseaeg

Parlamendi meelest tuleks uutele ja kogenematutele juhtidele kehtestada kogu ELis vähemalt kaheaastane katseaeg, mille jooksul kehtiksid neile liiklusohtliku olukorra põhjustamise või joobes juhtimise eest rangemad karistused.

Kutseliste juhtide nappuse leevendamiseks tahaks parlament lubada veokite või kuni 16-kohaliste väikebusside rooli juba 18-aastaseid noori, kui neil on kutseoskuse tunnistus. Lisaks lubaks parlament kogenud juhi kõrval autosid ja veokeid juhtima 17-aastased, kellel ei oleks siiski lubatud veel üksi sõita.

E-juhiluba

Parlament tahaks ELis kasutusele võtta ka e-juhiloa, mida saaks ette näidata näiteks mobiiltelefonist ning mis oleks samaväärne füüsilise juhiloaga.

Parlamendi esimese lugemise seisukoha poolt hääletas täiskogul 339 ja vastu 240 parlamendiliiget, erapooletuid oli 37. Tööd uute reeglitega jätkab 2024. aasta juunis ametisse valitav uus parlamendikoosseis.

Eestis kehtib juhiluba 10 aastat

Eestis kehtib esmane juhiluba 2 aastat. Peale seda tuleb taotleda nn päris juhiluba, mis kehtib 10 aastat.

Eesti.ee veebilehel on kirjutatud, et esmane juhiluba antakse välja kehtivusega kuni kaks aastat ning esmase juhiloa tähtaja lõppemisel seda uue esmase juhiloa vastu vahetada ei saa, see tuleb vahetada juhiloa vastu. Selleks on vaja läbida lõppastme koolitus ning vajadusel ka eksamid.

Kui esmase juhiloa omanik on läbinud lõppastme koolituse ning teda ei ole viimase 12 kuu jooksul karistatud liiklusnõuete rikkumise eest, väljastatakse juhiluba ilma, et oleks vaja sooritada eksameid.

Kui juhil on esmase juhiloa vahetamisel juhiloa vastu parasjagu liiklusnõuete rikkumise eest kehtiv karistus, väljastatakse juhiluba pärast liiklusteooriaeksami edukat sooritamist.

Kui inimeselt on mootorsõiduki juhtimisõigus karistuseks ära võetud, tunnistatakse mootorsõiduki juhtimisõigus ja väljastatud esmane juhiluba kehtetuks. Mootorsõiduki juhtimisõigust ja uut esmast juhiluba võib taotleda pärast järelkoolituse läbimist ning liiklusteooria- ja sõidueksami edukat sooritamist.