„Tulevast Eesti majanduskasvu veavad teadusmahukamad ettevõtted, kes vajavad üha rohkem teadus- ja arendustöötajaid. Samas on kõrgelt haritud tippspetsialistide palkamine paljude ettevõtete jaoks väljakutse nende suurema palgaootuse tõttu. Seetõttu paneb riik uue toetusega õla alla, et kasvatada erasektori teadus- ja arendustegevuse mahtu ning säilitada ja luua uusi kõrget kvalifikatsiooni eeldavaid töökohti teadlastele, inseneridele ja tehnikutele,“ sõnas minister Tiit Riisalo.

„Ka teiste riikide kogemused näitavad, et riigi toetus on aidanud suurendada ettevõtjate investeeringuid teadusmahukasse ettevõtlusesse,“ lisas ta.

Insener, teadlane või tehnik

Toetust on võimalik taotleda Eestis registreeritud ettevõtetel, kellel on vähemalt üks teadus-arendusvaldkonna töötaja, kelle eest tasutakse Eestis ka tulumaksu. See võib olla teaduskraadi või kõrgharidusega insener või teadlane, kes elukutselisena tegeleb alus- ja rakendusuuringutega või teeb katse- ja arendustöid uute teadmiste, toodete, protsesside, meetodite ja süsteemide loomiseks. Aga samuti ka tehnik, kes on teadus- ja arendustööga seotud ning kellel on kutsetunnistus valdkonnas, milles ta töötab teadlase või inseneri juhtimisel.

Toetuse loomine erasektori teadus- ja arendustegevuse töötajate tööjõumaksude osaliseks hüvitamiseks on seotud ka Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035 (TAIE) eesmärkidega suurendada erasektori teadus-arendusinvesteeringute osakaalu kahe protsendini SKP-st, ning teadlaste ja inseneride arvu erasektoris 4,53-ni 1000 elaniku kohta.

Statistikaameti andmetel oli 2022. aastal Eestis 400 ettevõtet, kus töötab teadus- ja arendusvaldkonna töötajaid, töötajate kasvu veab selgelt erasektor. Kui aastatel 2015–2022 on teadus- ja arendusvaldkonna töötajaid olnud riigi palgal stabiilselt alla 800, siis erasektori 1700 töötajast 2015. aastal on saanud pea 4200 aastal 2022.

Toetusi makstakse voorudena. Esimese vooru esimese poolaasta kohta avab EASi ja Kredexi ühendasutus 15. augustil (15.08–16.09 saab taotlusi esitada). Eelarve on kokku esimesele voorule ehk esimese poolaasta kohta 3 miljonit eurot.