„Maksuametil on töös juhend, millega võidakse asuda maksustama tehinguid ja toiminguid, mida seni pole maksustatud. See muudaks oluliselt ettevõtete omandamise praktikaid ja vastavat sektorit,“ rõhutas advokatuuri maksuõiguse komisjoni esimees vandeadvokaat Villy Lopman.

„Maksuseadusi saab muuta vaid seadusandja, mitte aga täitevvõim enda juhenditega.“ Lopman selgitas, et kehtiv tulumaksuseadus vajab kindlasti selgitavaid juhendeid, kuid nende eesmärk saab olla õiguskuuleka maksumaksja abistamine, mitte varjatult uute maksunormide loomine.

„Mitte mingil juhul ei tohi juhendeid näha kavala võimalusena luua uusi maksunorme seadusandjat vältides,“ märkis ta. „Uued õigusnormid peavad algama seadusandja tahte formuleerimisega, läbima tavapärase demokraatilise menetluse Riigikohus ja sisaldama mõjuanalüüse.“ Kavandatav juhend muudaks oluliselt ettevõtete laenuvõimendusega omandamise maksustamist (nn debt push-down).

Kehtiv seadus selliseid tehinguid ei maksusta, maksu- ja tolliamet lähtub kavandatavas juhendis aga vastupidisest eeldusest, et sellised tehingud võib teatud juhtudel maksustada. Eriti probleemseks peab advokatuur tõsiasja, et kavandatav juhend ei välista sõnaselgelt uute reeglite kehtestamist tagasiulatuvalt. Juhend ei tohiks Lopmani kinnitusel ühelgi juhul segadust suurendada ja võimendada tagasiulatuva rakendamisega.Advokatuur tunnustab samas maksu- ja tolliametit juhenditega tegelemise eest ja advokatuuri kaasamise eest juhendi ettevalmistamisse.

„Usume, et meie ühine eesmärk on jõuda juhendini, mis lihtsustaks seadustest arusaamist ja aitaks maksumaksjal täita kehtivaid seadusi,“ sõnas Lopman. „Kui on vaja uusi reegleid, peab need kehtestama seadusandja ja võtma ka poliitilise vastutuse. Advokatuur koondab üle tuhande õigusvaldkonna tippspetsialisti ning oleme kindlasti valmis andma oma panust kvaliteetse õigusruumi loomisesse.“

Eesti Advokatuur on advokaate ühendav riigist sõltumatu avalik-õiguslik organisatsioon, mis korraldab õigusteenuste osutamist, seisab advokaatide kutsealaste õiguste eest ning korraldab järelevalvet advokaatide kutsesobivusnõuete ja kutse-eetika järgimise üle.