Digiteenuste õigusakti kohaselt peavad enam kui 45 miljoni aktiivse kasutajaga veebiplatvormid ja otsingumootorid Euroopa Liidus maandama valimisprotsessidega seotud riske, samas kaitsma põhiõigusi, sealhulgas õigust sõnavabadusele.

Tänased suunised kujutavad endast parimaid tavasid, mida väga suured digiplatvormid ja otsingumootorid peaksid enne valimisüritusi, nende ajal ja pärast seda riskide maandamiseks kasutama. Näiteks:

- selgitama kättesaadava info põhjal välja kohalikud riskid ja selle, kuidas kasutajad nende teenuseid teabe otsimisel enne valimisi, valimiste ajal ja pärast valimisi kasutavad, ning vastavalt sellele riske maandama;

- rakendama riskimaandusmeetmeid, mis on kohandatud igale valimisperioodile ja kohalikule kontekstile. Väga suured digiplatvormid ja otsingumootorid peaksid edastama valimiste kohta ametlikku teavet, pöörama tähelepanu meediapädevusele ja kohandama oma soovitussüsteeme nii, et suurendada kasutajate mõjuvõimu ning vähendada valimisi ohustava sisu levikut. Poliitilise reklaami läbipaistvust käsitleva uue määruse ootuses tuleks poliitreklaam selgelt märgistada;

- maandama tehisintellektiga seotud riske. Väga suured digiplatvormid ja otsingumootorid, mille teenuseid saaks kasutada tehisintellektisisu loomiseks ja/või levitamiseks, peaksid hindama ja leevendama tehisintellektiga seotud riske, näiteks märgistama selgelt tehisintellekti loodud sisu (nt süvavõltsingud), ning oma kasutustingimusi vastavalt kohandama;

- tegema koostööd ELi ja riiklike ametiasutuste, sõltumatute ekspertide ja kodanikuühiskonna organisatsioonidega, et vahetada teavet enne valimisi, valimiste ajal ja pärast valimisi ning lihtsustada meetmete rakendamist, sealhulgas välisriigist lähtuva manipuleeriva info ja sekkumise, desinformatsiooni ja küberturvalisuse valdkonnas;

- looma intsidentidele reageerimise süsteemi, et vähendada selliste intsidentide mõju, mis võivad mõjutada valimistulemusi või –aktiivsust;

- hindama pärast valimisi meetmete tõhusust ning avaldama hinnangust mittekonfidentsiaalse versiooni, mis annab võimaluse anda inimestele tagasisidet riskide maandamise kohta.

Järgmised sammud

Mida väga suur veebiplatvorm või otsingumootor peaks konkreetselt ette võtma, sõltub tema teenuste eripärast ja riskiprofiilist. Digiplatvormid ja otsingumootorid, kes komisjoni suuniseid ei järgi, peavad komisjonile tõendama, et nende võetud meetmed on riskide maandamiseks sama tõhusad. Kui komisjon saab teavet, mis seab kahtluse alla võetud meetmete sobivuse, võib ta küsida lisateavet või algatada digiteenuste õigusakti alusel ametliku menetluse.