Kinnisasja omanik on kohustatud oma kinnisasjal tehnovõrku või -rajatist taluma. Ta peab lubama ka selle ehitamist, kui tehnovõrk või -rajatis on vajalik avalikes huvides. Samuti kui puudub muu võimalus tehnovõrguga või -rajatisega liituda sooviva isiku tarbimiskoha ühendamiseks tehnovõrguga või -rajatisega. Talumiskohustuse korral seatakse kinnisasjale sundvaldus. Omanikul on selle eest õigus saada talumistasu. Kinnisasja omanik võib talumistasu taotleda ka tema kinnistule ulatuva kaitsevööndi eest. Seda ka juhul, kui tehnorajatis ise paikneb väljaspool temale kuuluvat kinnistut.

Talumistasu määratakse alati esmajärjekorras kinnisasja omaniku ja tehnovõrgu või rajatise omaniku kokkuleppega. Kui kokkuleppeni ei jõuta, määrab kohalik omavalitsus kinnisasja omanikule perioodilise sundvalduse tasu. Selle suurus aastas on 3,5% maa maksustamishinnast korrutatuna kitsenduse ruumilise ja sisulise ulatuse koefitsientidega. Maa maksustamishinna aluseks võetakse maa-ameti andmed.