11.01.2024 kuni 17.01.2024 toimus enampakkumine meretuulepargi arendamiseks Liivi 1 merealale, mille võitis kõrgeima pakkumise teinud UAB „Ignitis renewables projektai 6“.

UAB „Ignitis renewables projektai 6“ 25.08.2023 esitatud taotluse kohaselt kavandatakse Liivi 1 merealale püstitada kuni 57 elektrituulikut koguvõimsusega kuni 900 MW. Liivi 1 mereala asub Eesti mereala planeeringu kohaselt tuuleenergeetika arendamiseks sobival alal Ruhnu saarest loodes ja selle ala suurus on 77,7 km².

Hoonestusloa menetluse ja keskkonnamõju hindamise algatamise järgselt saab arendaja UAB „Ignitis renewables projektai 6“ asuda koostama keskkonnamõju hindamise programmi, milles esitatakse muu hulgas keskkonnamõju hindamisel kasutatava hindamismetoodika kirjeldus, sealhulgas teave keskkonnamõju hindamiseks vajalike uuringute kohta.

UAB „Ignitis renewables projektai 6“ peab 18 kuu jooksul esitama TTJA-le keskkonnamõju hindamise programmi ning 24 kuu jooksul pärast keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise otsust keskkonnamõju hindamise aruande. Aruande nõuetele vastavaks tunnistamise järgselt on võimalik hoonestusluba väljastada, misjärel peale projekteerimistööde teostamist saab arendaja ehitusluba taotlema asuda.