„Praeguses ebakindlas majanduslikus olukorras, mil inimeste kulud on inflatsiooni tõttu kasvanud, on inimeste jaoks prioriteediks igapäevaste rahaasjade lihtne korraldus, eelarve planeerimine ja raha tulevikuks kõrvale panemine. Järjest rohkem otsitakse lahendusi efektiivsemateks rahaasjade korralduseks ja on hea näha, et paljud pöörduvad oluliste finantsotsuste tegemisel info saamiseks pankade poole. See tähendab, et inimeste usaldus pankade vastu on kõrge,“ tõdes SEB eraklientide segmendijuht Evelin Koplimäe tuues välja, et värske tarbijauuringu põhjal otsivad 43% eestimaalastest infot pankade kodulehtedelt või nõustajate käest.

Tulevikku kindlustatakse investeerimisega või pensioni kogumisega

Uuringust selgus, et kuigi inimesed peavad prioriteetsemaks raha kogumist mustadeks päevadeks ja eelarve planeerimist, peab iga kümnes oluliseks ka tuleviku kindlustamist kas investeerimisega alustamise või pension kogumise teel. Vastavalt 13% ja 11% uuringus osalenutest tõid välja, et nende jaoks on hetkel kõige olulisem alustada investeerimisega või pensioniks raha kogumisega. „Siin paistsid silma eelkõige nooremad vastajad (18-39-aastased), kelle seas investeerimisega alustada soovijaid oli 18%. Üle 40-aastaste jaoks oli üle keskmise olulisem alustada kogumist pensioniks, vastavalt 13% 40-49-aastastest ja 15% 50-59-aastastest tõid selle uuringus välja,“ märkis Koplimäe.

Noored näevad tuleviku kindlustamiseks võimalust ka ettevõtluses – 11% 18-29-aastastest pidas oluliseks koguda raha, et alustada oma äriga. Vanemates vanusegruppides oli ettevõtlusega alustamiseks finantside leidmine madalama prioriteediga, 30-39-aastaste seas tõid selle välja 6% vastanutest ja üle 40-aastaste seas 3%.

„Ilmselt peetakse ettevõtlusega tegelemist riskantsemaks, seda eriti praeguse ebakindla majanduse tõttu ning palgatöös nähakse stabiilsemaid sissetulekuid. Näeme seda ka oma igapäevases töös, et inimesed tunnevad end ettevõtlusega alustamisel ebakindlalt. Lisaks üldisele majanduslikule olukorrale tuuakse olulisemate takistustena välja algkapitali puudumist ning vähest usku oma äriideesse. ,“ nentis Koplimäe.

Koplimäe võttis uuringu tulemused kokku öeldes, et Eesti inimesed on rahaajades pigem tasakaalukad ning suuremate finantsotsuste tegemisel tehakse põhjalik eeltöö ja küsitakse nõu oma ala ekspertidelt.

SEB tarbijauuring toimus 2024. aasta märtsis ning uuringu viis läbi uuringufirma Norstat. Uuringus osales 1000 Eestis elavat inimest vanuses 18-74 aastat.