Rahuldamata jäeti ettevõtete Jazz Pesulad OÜ, Olerex AS, Hotell Euroopa OÜ, EfTEN SPV2 OÜ, EfTEN Sky OÜ, Kadrioru Ärikeskus OÜ, Solaris Keskus AS, Hotell Olümpia AS ja Central Hotell OÜ poolt AS Tallinna Vesi suhtes esitatud hagi.

Hagejad oli hagisse koondanud oma nõuded perioodist 2010-2019 kogusummas 1 180 442,83 eurot, millele lisandusid viivised. Tallinna Vesi hagi ei tunnistanud ning vaidles sellele algusest peale vastu täies ulatuses, leides, et on oma hinnakujunduses käitunud alati õiguspäraselt ning rakendanud õiglasi tariife vastavalt kehtivale õigusele.

Kohtuotsus ei ole jõustunud ning hagejal on võimalik see edasi kaevata 30 päeva jooksul otsuse kättetoimetamisest.

Tallinna Vee hinnangul ei avalda käimasolev hagimenetlus olulist mõju ettevõtte finantstulemustele.

Seisuga 31. detsember 2023 oli nelja hagi raames esitatud Tallinna Vee vastu nõudeid kogusummas 13,6 miljonit eurot. Ettevõtte juhatus on hinnanud kohtu poolt nõuete rahuldamise korral võimalike kohustuste suuruseks mulluse aasta lõpu seisuga 6 miljonit eurot ning on konservatiivsuse printsiibist lähtudes peatanud eraldise vähendamise.

Milles asi?

Alates 2011. aastast keeldus konkurentsiamet Tallinna Vee uusi hinnatõuse kinnitamast ning nõudis ettevõttelt, et vee hind viidaks seadusega kooskõlla. Tallinna Vesi ettekirjutust ei täitnud ning läks kohtusse. Ettevõtte ja konkurentsiameti kohtutee läbis kolm kohtuastet ning 2017. aastal leidis riigikohus, et konkurentsiamet ei pea järgima vee-ettevõtja ja Tallinna linna vahel erastamisel sõlmitud kokkulepet veeteenuse hindade kohta.

Konkurentsiamet kooskõlastas Tallinna Vee hinnataotluse 2019. aasta oktoobris, mille alusel langesid kodukliendile vee- ja reoveeteenuse hinnad toona keskmiselt 27 protsenti ja ärikliendile 15 protsenti.