Kogu inkassoturg siiski ei lähe järelevalve alla. Lihtsustatult öeldes läheb Finantsinspektsiooni järelevalve alla vaid see osa inkassoettevõtetest, kes tegelevad pankade või krediidiandjate (rahvakeeli kiirlaenuandjate) krediidilepingutest tulevate võlgade sissenõudmisega või nende ülesostmisega. Seejuures ei tee eelnõu vahet tarbijakrediidil ega ka ettevõtjatele antud pangalaenudest tekkinud võlgnevustel.

Eelnõu mõjuanalüüsist ilmneb, et inkassoturu tähenduses on sedalaadi võlgnevustega tegelemine inkassoettevõtetele olulise kaaluga. Täpset statistikat inkassoturu kohta ei ole, kuid äriregistri andmetel tegeleb ligikaudu 200 ettevõtet võlgade sissenõudmisega. Praktikas on reaalne, et umbes kümmekond suuremat inkassoteenuse osutajat vajavad tegevusluba. Seega paneb seaduseelnõu eelkõige suuremad inkassoettevõtted sisuliselt valiku ette, kas loobuda krediidilepinguid puudutavast tegevusest või viia oma äritegevus kõrgemate nõuetega vastavaks.

Umbes kümmekond suuremat inkassoteenuse osutajat vajavad tegevusluba.

Kõrgendatud nõuded ei pruugi igale inkassoettevõttele olla kättesaadavad. Loa saamine ilma korrektse äritegevuse, tugeva organisatsiooni, sobivate juhtide ja omaniketa ei ole enam võimalik. Uue sektori finantsjärelevalve alla toomise viimane näide jääb aastasse 2016, kui kiirlaenuärid pidid tegevuse jätkamiseks saama tegevusloa. Umbes paarisajast kiirlaenuandjast said tegevusloa ja seega õiguse teenust edasi osutada alla seitsmekümne ettevõtte.

Mis muutub inkassoturul

Krediidivõtja seisukohast on krediidiinkassode järelevalvele allutamine positiivne samm - see toetab tugevalt krediidivõlglastega ausat ja õiglast läbikäimist. Seaduse jõustumisel peab krediidiinkasso hakkama arvestama vastutustundliku laenamise nõude raamistikuga. Ehk kui seni said inkassoettevõtted võlgnike vastutustundliku laenamise nõuete rikkumiste peale õlgu kehitada, siis uue eelnõu kohaselt peavad nad saama juurdepääsu ka vastavale toimikule ning ei saa oma tegevuses tugineda teadmatusele. Ka kohtumenetluses on juba toimunud olulised muudatused ning kohtud kontrollivad juba täna nõude vastavust vastutustundliku laenamise põhimõttele. Tegu tõsise muutusega krediidivõlgnike kaitsel.

Krediidiinkassode tegevusele pannakse rahvakeeli päitsed pähe.

Teine suurem muudatuste pool puudutab krediidivõtjaid kaudsemalt. Eelnõu kohaselt hakkavad krediidiinkassodele, nende organisatsioonile ja äritegevusele kehtima karmimad nõuded. Krediidiinkasso juhiks ja omanikuks ei saa enam hakata igaüks, vaid üksnes isik, kellel on laitmatu maine ja kes ei ole varasemalt tegelenud liigkasuvõtmisega. Samuti peab krediidiinkassodel olema edaspidi korrektne ühingujuhtimise struktuur, asjakohased sise-eeskirjad ja palju muud. Krediidiinkassod peavad hakkama kohaselt suhtlema ka võlgnikega, muuhulgas andma neile vajalikku teavet. Krediidiinkassode tegevusele pannakse rahvakeeli päitsed pähe.

Finantsjärelevalve ei ole võluvits

Krediidiinkassode järelevalvajaks saab Finantsinspektsioon. Järelevalve hõlmab seejuures kindlaid tegevusi ja ei lahenda tarbija jaoks kindlasti kõiki krediidiinkassodega seotud probleeme. Kuna finantsjärelevalve eesmärk ei ole otseselt tegeleda üksikute tarbijate probleemide lahendamistega, siis ei paku Finantsinspektsiooni järelevalve alla tulek näiteks lahendust tarbijate kaebustele konkreetsest võlasuhtest tulenevalt.

Aga mida finantsjärelevalve teeb? Esiteks otsustab, kes üldse väärib tegevusluba ehk teeb seaduse nõuetele vastavuse kontrolli. Krediidiinkasso loa saanud ettevõtte üle käib regulaarne ja riskipõhine järelevalvetöö, mille käigus kontrollitakse krediidiinkasso tegevust ja seaduspärasust. Kolmandaks on Finantsinspektsiooni arsenalis nii trahvid kui ka tegevusloa võtmise võimalus. Ehk kui tegevusloa saanud krediidiinkasso oluliselt seadust rikub või ei suuda oma äritegevust nõuetekohaselt ajada, siis võib ta tegevusloast ilma jääda või saada trahvi kuni 3 miljonit eurot või kuni 10% netokäibest.

Kokkuvõttes on inkassoturule tulemas olulised muudatused, mis toovad muu hulgas kaasa suurema läbipaistvuse, kuna suuremad inkassoettevõtted lähevad järelevalve alla. Küll aga ei saa unustada, et finantsjärelevalve tegeleb eelkõige süsteemse finantsjärelevalvega avalikes huvides ja ei ole loodud üksikute tarbijakaebuste lahendamiseks. Üksikisikute vaidlused inkassodega on ka peale eelnõu vastuvõtmist eelkõige kohtuveskite lahendada.