Täidetud eesmärgid puudutavad mitut olulist reformi ja investeeringut energeetika, rohe- ja digipöörde, tööturu, tervishoiu ja pikaajalise hoolduse ning transpordi valdkonnas.

Rahandusministri Mart Võrklaeva sõnul on taaste- ja vastupidavusrahastu Eesti jaoks oluline meede, mille abil investeerida tulevikukindlusse ja luua võimalusi uute, nutikate lahenduste sünniks.

„Keerulistes majandusoludes on see raha oluline nii riigile kui ka meie ettevõtjatele, kelle panus taastekavas olevate tegevuste sihikindlal ja õigeaegsel elluviimisel on samuti määrava tähtsusega. Hea meel, et oleme seni koos tõhusalt toimetanud ja seatud eesmärgid täitnud. Tehtavad investeeringud aitavad turgutada nii meie majandust kui ka tugevdada ettevõtete konkurentsivõimet ja avada uusi ekspordivõimalusi,“ lisas Võrklaev.

Algne taastekava kinnitati 2021. aasta sügisel, kuid sellele järgnes aasta pärast rakendamise algust kava muudatus, mis oli tingitud toetusmahu vähenemisest, tarneahelate katkemisest, kõrgest inflatsioonist ning energiakriisist.

„Muutunud oludes tuli plaanidele otsa vaadata ja keskenduda sellele, mis on piiratud võimaluste ja aja jooksul kõige olulisem ning mõjusam, aga ka tehtav, sest taasterahastu väljamaksete eelduseks on kokkulepitud tulemuste tähtaegne saavutamine,“ selgitas rahandusministeeriumi välisvahendite talituse juhataja Triin Tomingas. „Rõõm on tõdeda, et oleme kätte saanud üle poole kogu taasterahastu toetusmahust, millega oleme Euroopa võrdluses esirinnas,“ lisas Tomingas.

Muudatustega seati esikohale kõige kriitilisemad vajadused - ettevõtete konkurentsivõime, energiajulgeolek ja rohereform, aga ka digiinvesteeringud nii avalikus kui erasektoris.

Muudetud taastekava kinnitati 16. juunil 2023. Eesti taastekava rahastatakse kokku 953 miljoni euro suuruse toetusena, millest 383 miljonit eurot on Eestile välja makstud. Käesoleva väljamakse laekumisega on Eesti kätte saanud enam kui poole kogu taasterahastu toetusmahust, millega oleme Euroopa võrdluses esirinnas. Järgnevad maksed kogusummas ca 450 mln eurot laekuvad vastavalt Taastekavas kokkulepitud tulemuste saavutamisele 2025. ja 2026. aasta jooksul.

Taasterahastu eesmärgiks on edendada EL majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, suurendades liikmesriikide vastupidavust, kriisile valmisolekut, kohanemisvõimet ja majanduse kasvupotentsiaali; leevendada kriisi sotsiaal- ja majandusmõju; toetada rohe- ja digipööret ning aidata kaasa uute kvaliteetsete töökohtade loomisele.