Tootja peab pakkuma parandamisteenust mõistliku hinnaga ja mõistliku aja jooksul ka pärast toote garantiiaja lõppu. Tarbijal peab olema võimalik leida seadmete varuosi ja vajalikke tööriistu ning tutvuda parandusteabega. Parandamise soodustamiseks luuakse stiimulid ja veebiplatvorm, kuhu on koondatud kogu vajalik info.

Parlament võttis vastu direktiivi, millega soodustatakse toodete parandamist ja säästvamat tarbimist. Tootjad on edaspidi kohustatud tooteid parandama ning tarbijaid ärgitatakse eelistama toote väljavahetamisele selle parandamist.

Tootjate kohustused

Tootjad peavad parandama rikki läinud tooted kiirelt ja soodsalt. Kui tootel on kehtiv garantii, pikendatakse seda pärast parandamist ühe aasta võrra. Tänu sellele on tarbijatel rohkem põhjust parandamise kasuks otsustada.

Tootjad peavad ka pärast ametliku garantiiperioodi lõppu parandama kõiki majapidamismasinaid, mis on ELi õiguse kohaselt tehniliselt parandatavad, näiteks pesumasinaid, tolmuimejaid ja nutitelefone. Tootekategooriate loetelu võidakse aja jooksul täiendada. Toote parandamise ajaks võib tootja anda tarbijale laenuks asendustoote. Kui parandamine ei ole võimalik, võib tootja pakkuda tarbijale ühe valikuna ka täies töökorras kasutatud seadet.

Parem teave

Parandusprotsessi lihtsustamiseks luuakse Euroopa parandusteabe vorm, et tarbijad saaksid parandajatelt info töö laadi, hinna ja sellele kuluva aja kohta ühtsel ja võrreldaval viisil. Selle kasutamine ei ole aga kohustuslik. Lisaks luuakse üleeuroopaline veebiplatvorm, kust leiab infot iga riigi kohalike parandustöökodade, taastatud toodete müüjate, defektsete toodete kokkuostjate ja temaatiliste kogukondlike algatuste, näiteks paranduskohvikute kohta.

Parandusteenuste turu taaselustamine

Reeglite eesmärk on tugevdada ELi parandusteenuste turgu ja muuta parandamine odavamaks. Tootjad peavad tagama varuosade ja vajalike tööriistade kättesaadavuse mõistliku hinnaga. Sõltumatutel parandustöökodadel tuleb lubada kasutada 3D-prinditud või kasutatud varuosi. Tootja aga ei tohi kasutada parandamist takistavaid lahendusi ega keelduda toote parandamisest üksnes majanduslikel põhjustel või seetõttu, et keegi teine on toodet juba parandanud.

Tarbijate motiveerimine

Iga liikmesriik peab kehtestama vähemalt ühe parandamist edendava meetme. Näiteks võib kasutusele võtta allahindlusvautšerid või parandusfondi, korraldada teavituskampaaniaid, pakkuda toodete parandamise koolitusi või toetada kogukonna algatusel ellu kutsutud paranduskeskusi.

Raportöör René Repasi (S&D, Saksamaa) ütles: „Nüüdsest on tarbijatel õigus nõuda katkiste toodete parandamist, mitte asendamist, ning parandamine muutub ka hõlpsamaks ja odavamaks. Garantiiaja jooksul parandatud toodete garantiiperioodi pikendatakse 12 kuu võrra ja toodete varuosad muutuvad kättesaadavamaks. See on parlamendi jaoks oluline töövõit ja annab inimestele võimaluse kliimamuutuste vastases võitluses aktiivsemalt osaleda.“

Järgmised sammud

Õigusakti poolt hääletas täiskogul 584 ja vastu 3 parlamendiliiget, erapooletuid oli 14. Nüüd peab ka nõukogu direktiivi ametlikult heaks kiitma. Direktiiv jõustub pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Seejärel on liikmesriikidel kaks aastat aega, et uued reeglid siseriiklikku õigusesse üle võtta.

Toodete parandamist soodustav direktiiv aitab pikendada toodete kasutusiga, vähendab prügi ning soodustab ringmajandust. Direktiiv täiendab ELi ökodisaini reegleid ja eksitava rohereklaami keelde.

Kavandatav õigusakt toetab muu hulgas kestlikku tarbimist, jätkusuutlikku majanduskasvu ja innovatsiooni.