Eestis ei varjata töösuhteid praktikalepinguga

Plaanitava direktiivi kohaselt ei tohi praktikalepinguga varjata tavapäraseid töösuhteid ning liikmesriigid peavad tagama kontrolli- ja inspekteerimismeetmed, et avastada ja võidelda selliste tegevuste vastu, mille puhul tavaline töösuhe maskeeritakse praktikaks.

Koja hinnangul ei ole Eestis kerkinud üles märkimisväärset probleemi, mille kohaselt praktikalepinguga varjatakse tavalist töösuhet. Eestis kasutatakse praktikat peamiselt kooliõpingute kõrval erialase esmase kogemuse saamiseks ja töösuhte puhul saab Eestis kasutada töölepinguseaduses reguleeritud katseaega. Isegi kui pooled on sõlminud praktikalepingu, mis vastab oma sisult töösuhtele, siis on praktikandil ka praegu Eestis võimalik pöörduda töövaidluskomisjoni või kohtu poole. Lisaks on praktikandil alati võimalik abi saamiseks ka tööinspektsiooni poole pöörduda.

Ülereguleerimine võib vähendada praktikavõimalusi

Plaanitava direktiivi jõustumise korral võib praktikavõimalusi pakkuvatel ettevõtetel tekkida vajadus enne praktikandiga lepingu sõlmimist asi rohkem läbi mõelda ja suuta tõendada, et praktikandil ei ole täpselt samu kohustusi, mis on teistel töötajatel. Kui praktikant töötab võrreldes tavaliste töötajatega vähem, siis tekib ka küsimus, kas ja kui suures ulatuses tuleb praktikandile tasu maksta. Praktikant on ettevõtte jaoks igal juhul kulu, kuid ettevõtted pakuvad seda võimalust siiski, et panustada järelkasvu.

Kui seada praktikale liiga ranged, sh tasustamise nõuded, siis võib praktikavõimaluste pakkumine muutuda ettevõtete seas ebapopulaarseks. See aga pärsiks noorte arengut ja uue tööjõu pealekasvu. Koja hinnangul võib direktiiv takistada Eestis seni kehtinud praktikat, mille kohaselt võtavad ettevõtted oma vabast soovist noori praktikale, et neid koolitada ja anda neile esmane erialane kogemus.

Plaanitav direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Praegu ei ole teada, millal direktiiv jõustub. Praktikalepingute direktiivi ülevaatega on võimalik tutvuda SIIN.