Tallinna abilinnapea Madle Lippuse sõnul on see linnaplaneerimise ameti senises praktikas üks keerulisemaid juhtumeid, mis on ka avalikku tähelepanu pälvinud, ja kindlasti pretsedent, sest viimati kohaldas linn sundtäitmist ligi 20 aastat tagasi. „Linna jaoks on lammutamine äärmuslik meede, kuid muude vahenditega pole õnnestunud ebaseaduslikku ehitustegevust peatada. Omanik on ignoreerinud kõiki esitatud ettekirjutusi ja tähtaegu ning jätkanud ehitustöid,“ ütles Lippus. „Oleme alati soovinud jõuda mõistlikule ja tulemuslikule lahendusele. Ent antud juhtumi puhul on tegemist seadusrikkumisega ning ehitus- ja planeerimisseadusest tulenevad nõuded kehtivad siiski kõigile elanikele võrdselt.“

Linn kohtus omanikuga mitu korda

Linnaplaneerimise ametile esitati 21. aprillil 2022. aastal pöördumine Mõtuse 25a kinnistul toimuva ehituse kohta. Samal kuul korraldas amet asjaolude väljaselgitamiseks paikvaatluse koos ettekirjutusega ehitustöö kohe lõpetada. 2023. aasta mais selgus, et omanik on jätkanud ehitamist hoolimata ameti ettekirjutusest ja ehitusloa puudumisest.

Tallinna linnaplaneerimise ameti juhataja Martin Karro lisas, et kinnistu omanikuga on korduvalt kohtutud ja nõustatud ning talle infot jagatud. „Sellele vaatamata on ehitustöid jätkatud. Alternatiiviks kogu hoone lammutamisele oleme pakkunud Kristiine linnaosa üldplaneeringule ning piirkondlikule hoonestuslaadile vastava ehitusprojekti esitamist ja sellele vastavalt hoone osalist lammutamist. Ka seda nõuet pole täidetud,“ märkis Karro. „Planeering ei ole lihtsalt formaalsus, vaid omaniku, ümbritseva kogukonna ja linna kokkulepe, mille eesmärk on meile kõigile meeldiv elukeskkond. Meie eesmärk on, et linnaruumi mõjutavad kokkulepped sünniks osapoolte koostöös ja et neist kinni peetaks.“

2024. aasta esimeses kvartalis anti kinnistu omanikule nii kohtumisel kui ka mitmel korral kirja teel teada, et kui ta vabatahtlikult ettekirjutust täitma ei hakka, siis korraldab hoone lammutamise asendustäitmise korras linnaplaneerimise amet. Täna löödigi kopp maasse. Lammutus läheb maksma 16 104 eurot ning see summa nõutakse sisse kinnistu omanikult.

Kinnistu omanik ei ole kasutanud oma õigust vaidlustada ettekirjutust, rakendatud sunniraha (kogusummas pea 60 000 eurot) ega linnale teadaolevalt ka planeeritavat asendustäitmist.