Põhipalka arvestades on linnapea Kõlvart selge liider ja üleriigilises tabelis 6. kohal, pisut ees ka peaminister Kaja Kallasest, kuid muutuvpalk tõstis temast möödunud aastal mööda linnakantsler Kairi Vaheri, kellest avalikkus just liiga palju kuulnud ei ole. Linnakantsler on ta ka praegu, värskelt ametisse astunud linnavõimu alguses.

Ka kaks linnasekretäri jõudsid tänu lisatasudele linnapea kandadele. Pealinna finantsdirektori amet on samuti väga väärt koht, mille sissetulek on ees isegi Tartu linnapea Urmas Klaasi töötasust. Omavalitsusjuhtidest on kolmandal kohal Viimsi vallavanem Illar Lemetti.

Tabeli lõpus on ports neidki omavalitsusjuhte, kelle ametiaeg kestis eelmisel aastal alla 12 kuu.

Millised ülesanded on Tallinna linnakantsleril?

1) juhib strateegiakeskust ja tagab selle eesmärkide saavutamise ning ülesannete täitmise;

2) korraldab linnavalitsuse seatud eesmärkide elluviimist ja nende täitmise järelevalvet;

3) korraldab linna arengu suunamist, innovatsiooni ja strateegilist planeerimist;

4) seirab linna arengudokumentide väljatöötamist ja täitmist;

5) korraldab linna juhtimisotsusteks vajalike analüüside ja prognooside koostamist;

6) arendab linna avalikke teenuseid ja tugiteenuseid;

7) koordineerib linna asutuste tegevusi kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmisel;

8) analüüsib ressursivajadusi;

9) korraldab linna eelarve ja vajaduse korral selle muutmise ettepanekute, eelarvestrateegia ja majandusaasta aruande koostamise ja esitamise;

10) teeb linnapeale ettepanekuid strateegiakeskuse ülesannete, struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kohta;

11) koordineerib strateegiakeskuse struktuuriüksuste tegevust;

12) kinnitab strateegiakeskuse struktuuriüksuste põhimäärused ja teenistujate ametijuhendid;

13) teostab tööandja õigusi ja kohustusi, sh nimetab ametnikke ametikohale ja vabastab neid teenistusest ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid;

14) annab oma pädevuse piires käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

15) kinnitab strateegiakeskuse asjaajamiskorra ja muud töökorralduse reeglid;

16) sõlmib lepinguid strateegiakeskuse ülesannete täitmiseks strateegiakeskusele linna eelarves selleks ette nähtud vahendite piires;

17) korraldab strateegiakeskuse valdusesse antud vara valdamist, kasutamist ja käsutamist;

18) korraldab strateegiakeskuse valdkondlike arengudokumentide ja tegevuskavade väljatöötamist;

19) korraldab strateegiakeskuse eelarve ja tegevusaruande koostamise, esitab eelarve ja vajaduse korral selle muutmise ettepanekud, jälgib strateegiakeskuse eelarve täitmist ning tagab eelarvest kinnipidamise;

20) esindab oma pädevuse piires linna ja strateegiakeskust ning annab volitusi strateegiakeskuse ja linna esindamiseks;

21) täidab muid kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses ja teistes seadustes ning strateegiakeskuse põhimääruses ja teistes linna õigusaktides linnakantslerile määratud ülesandeid.