28.06.2021 ettevõtte asutamine, igalt kliendilt kümnetes tuhandetes eurodes ettemaksete võtmine, sadades tuhandetes laenud seotud isikutele, poolikud projektid, klientide nõudekirjad, nime- ja juhtorganite vahetus veebruaris 2024 ja lõpuks pankrot 16.04.2024.

Eeltoodu on kokkuvõtlikult moodulmajatootja elukaar, keda kliendid teadsid nimega Ösel House. Tänaseks on ettevõtte nimi Weinsto Caring BWTC OÜ ning juhatuse liikmeks isik, kellega seotud ligi 500 ettevõtet.

Ajutine pankrotihaldur on tuvastanud kõnekaid asjaolusid. Ettevõte on seotud isikutele laene väljastanud üle 600 000 euro. Kõnealused laenud „kanti maha“ ning 2023. kevadeks olid majandusnäitajad selgelt miinuses. Tuvastatud kohustuste suurus on ca 1,3 miljonit eurot, mis tõenäoliselt suureneb. Klientidega sõlmitud lepingute täitmise 3 aasta saldo: sõlmitud 65 lepingut, täidetud 7. Maksejõuetuse põhjusena pole välistatud rasked juhtimisvead ja/või pankrotikuritegu. Aktuaalseks muutuvad ilmselt tagasivõitmise ja juhatuse liikme vastu kahju hüvitamise nõuded.

Kummaline pakkumine uue lepingu sõlmimiseks

Teadaolevalt laekusid 2024. a alguses rahulolematutele klientidele ettepanekud uue lepingu sõlmimiseks. Vähemalt ühel sellisel lepingul seisis peal küll „töövõtuleping“, kuid sisaldas lisaks „juhiseid“ meediaga suhtlemiseks. Põhjus ilmselt selles, et juhtum oli ka „Kuuuurijas“. Nimetatud ettepanek ei arvestanud mitte mingis ulatuses kliendi poolt tehtud senist ettemakset (üle 65 000 euro).

Kirjeldatud olukorras uute kokkulepete sõlmimisse tuleks väga ettevaatlikult suhtuda ning mõistlik oleks kaasata jurist. Uue kokkuleppe sõlmimine võiks olla põhjendatud näiteks täiendava tagatise andmise eesmärgil. Analoogse sisuga teise lepingu sõlmimise ettepanek tekitab pigem küsimusi. Kindlasti tuleb selgeks teha, kuidas see senist nõuet ja olukorda mõjutab. Uue lepingu tagajärjeks võib olla näiteks see, et sissenõutavaks muutunud nõue muutub ühtäkki ebamäärases tulevikus sissenõutavaks. Nõude ebaselgus toob kaasa raskused nii hagi- kui ka pankrotiavalduse esitamisel.

Mida saaks iga inimene ennetavalt teha?

Iga suurema väljamineku tegemisel oleks mõistlik eelnevalt uurida ettevõtte tausta. Selleks annab kiire ja tasuta võimaluse näiteks äriregister, kust on võimalik saada infot ettevõtte asutamise, majandusaasta aruannete, juhtorganite liikmete, maksuvõlgnevuste, ärikeeldude, täitemenetluses seatud keelumärgete ja pankroti kohta. Lisaks on vaadatavad kõik andmed ettevõtte ajaloo kohta. Äriregister võimaldab kiiresti tuvastada juhtorganite seosed teiste ettevõtetega, mis kõnealuse pankroti näitel võimaldab aru saada, et juhatusse on tõenäoliselt nö otste vette laskmiseks pandud professionaalne „firmade matja“. Selged ohumärgid on ettevõtte maksuvõlad, kustutamishoiatus, keelumärked, sadade ettevõtetega seotud juhatuse liikmed.

Ilmselgete probleemide ilmnemisel ei tohi illusioone luua ja tegutseda tuleb kiiresti – esitada konkreetne nõudeavaldus, sellele mittereageerimisel esitada hagi (võimalusel koos hagi tagamisega) või pankrotiavaldus, kui see on asjaolude pinnalt põhjendatud. Pankrotiavalduse esitamisel saab kohus juba ajutise halduri määramisel seada vara käsutamise keelu vältimaks vara väljakantimist.

Esitada tuleb nõudeavaldus

Tulles tagasi Ösel House pankroti väljakuulutamise juurde, siis on oluline rõhutada, et võlausaldajad peavad nõudeavalduse esitama hiljemalt 2 kuu jooksul. Seda tasub kindlasti teha, et selgitada välja võimalikult täpne olukord ja saada menetluse kohta ajakohast infot. Samuti tagab see võimaluse saada midagigi tagasi, kuid selles osas tuleb olukorda realistlikult suhtuda.

Asjaga tegeleb paralleelselt ka politsei, kes vajab tulemusliku uurimise jaoks kannatanute kohta infot. Seega mõistlik oleks enda nõudeavaldusest anda teada nii pankrotimenetluses kui ka politseile.

Nõudeavalduse võib iga inimene ise esitada, aga tasuks kaaluda ka juristiga konsulteerimist, et asjakohane info jõuaks õigeks ajaks õigesse kohta.