Telia ettevõtete IT-tervisele keskenduvast uuringust selgub, et IT-turvalisuse ohtu või küberrünnakut tõenäoliseks pidavaid ettevõtteid on vähem kui kahel viimasel aastal. Kui 2020. aastal pidas ohuolukorraga kokkupuutumist tõenäoliseks 34 protsenti uuringus osalenud ettevõtetest ning kuni 2022. aastani kasvas nende osakaal 48 protsendini, siis mullu aasta lõpus oli see langenud 37 protsendini.

„See tähendab, et Eestis on üle 60 protsenti neid ettevõtteid, kes jätkuvalt ei usu, et küberkuritegevus võib neid puudutada. Vaadates aga numbreid, mis peegeldavad iga päev internetis toimuvat läbi eri rünnakute, pahavara ja õngitsuskirjade, ei ole selline optimism sugugi õigustatud,“ rääkis Telia küberturbe teenuste juht Martti Kebbinau.

Seda enam, et Turu-uuringute AS-i uuringust selgub, et ohuolukordadega kokkupuuted on hoopis kasvutrendis ning piirkonniti on löögi all enim Ida-Virumaal, Tartumaal, Lõuna-Eestis ning Harjumaal asuvad ettevõtted. Kõige rohkem tuleb küsitletud ettevõtete sõnul tegeleda petu- ja õngitsuskirjade, kompromiteerumise ning otsest kahju tekitavate viirustega. Hoogustunud on ka teenusetõkestusrünnakud ja seda just pärast Ukraina sõja algust. Seejuures 60 protsendil küsitletud ettevõtetest ei ole ega ole ka plaanis koostada strateeglist küberturvalisuse tõstmise tegevusplaani.

Küberrünnaku ohvriks võivad langeda kõik ettevõtted

Küberrünnakute intensiivistumist näitavad ka ettevõtetele mõeldud Telia turvafiltrid, mis blokeerisid ainuüksi eelmisel nädalal kokku ligi miljon rünnakut, millest rohkem kui 850 000 moodustasid pahavara või õngitsusega seotud veebikülastused.

„Ühes kuus blokeerib Telia miljoneid küberrünnakuid, kus kurjategijate eesmärkideks on nii rahalise kasu saamine kui ka ettevõtte töö halvamine,“ selgitas Kebbinau. Ta lisas, et enamikel juhtudel on rünnakud automatiseeritud, mistõttu puudutavad need võrdselt nii väike- kui ka suurettevõtteid ning on ennatlik järeldada, et sihikul on vaid need, kellelt on rohkem võtta.

„Kuigi ummistusründeid tehakse üle maailma, siis kõige rohkem tuvastas Telia turvafilter USA, Poola ja Kanada territooriumilt tulevaid küberohte. See ei tähenda, et ründajad on pärit nendest riikidest, vaid seda, et antud riikides on kõige rohkem nakatunud masinaid, mille abil ründeid teostatakse,“ lisas Telia küberturbe teenuste juht.

Telia infosüsteemide turvalisuse auditi käigus kaardistatakse kohalike ettevõtete IT-turvalisus ning uuritakse muu hulgas nende kokkupuuteid ohuolukordadega, kasutusel olevaid meetmeid võimalike rünnakutega toime tulekuks, IT-teenuste aastaeelarvet jpm. Turu-uuringute AS-i 2023. aasta lõpus läbiviidud uuring hõlmas kõiki enam kui 13 000 arvestatava suurusega (üle nelja töötaja) Eesti ettevõtet.