Ettevõte strateegia aastateks 2024-2027 keskendub investeeringute edasisele suurendamisele, rohelise ja paindliku võimsuse sihipärasele arendamisele ning jaotusvõrkude edendamisele, võimaldamaks energiasektori ümberkujundamist ja liitudes teiste sektorite elektrifitseerimisega.

„Oleme naaberturgude energiasektorite ajaloolise ümberkujundamise esirinnas ja nende muutuste edasiviiv jõud. Sobivaid rakendusvõimalusi otsides lähtume oma pühendumusest luua praeguste ja tulevaste põlvkondade jaoks 100%-liselt roheline ja turvaline energiaökosüsteem. Kontserni strateegiat järgides arendame püsivalt rohevõimsusi, mille arendamine on kliimaneutraalse energiasüsteemi rajamise seisukohalt ülioluline,“ sõnas Ignitis Groupi tegevjuht Darius Maikštėnas.

Ajavahemikul 2024-2027 on Ignitis strateegia üks peamisi eesmärke suurendada märkimisväärselt investeeringuid. Eeldatavasti ulatuvad aastaks 2027 kontserni koguinvesteeringud 3-4 miljardi euroni, seega on pea 1 miljardi euro võrra enam kui eelmisel nelja-aastasel strateegiaperioodil, märkis ettevõte.

Ülevaade suurematest muutustest

• Investeeringud kahekordistavad Leedu energiatootja rohevõimsused.

• Aastatel 2024-2027 investeeritakse 3-4 miljardit eurot, mis on miljardi võrra rohkem kui eelmisel strateegiaperioodil.

• Suurem osa investeeringutest (1,8-2,4 miljardit eurot) läheb keskkonnasäästliku võimsuse portfelli kahekordistamiseks ja uute projektide arendamiseks, mis lähevad käiku aastast 2027.

• Kolmandik investeeringutest läheb elektrijaotusvõrgu arendamiseks.

• Alanud aasta esimeses kvartalis jätkas Ignitis rohevõimsuste suurendamist.

61% investeeringutest eraldatakse keskkonnahoidliku tootmise ja paindlike tehnoloogiate arendamiseks. 33% (1,1-1,3 miljardit eurot) investeeringutest suunatakse Leedu elektrijaotusvõrgu arendamisse.

Kontsern kavatseb 2030. aastaks arendada 4-5 GW rohelist tootmisvõimsust, keskendudes rohelistele ja paindlikele tehnoloogiatele, nt avamere- ja maismaatuulepargid, energiasalvestussüsteemid (BESS), hüdroakumulatsiooni elektrijaamad ning energia salvestamise ja muundamise tehnoloogiad (P2X).

Kontserni arendatava rohevõimsuste portfelli väärtus on praegu 7,4 GW, millest 2,9 GW on juba tagatud. Ignitis Group kavatseb aastaks 2027 saavutada kogutootmisvõimsuse 2,4-2,6 GW, st võrreldes 2023. aastaga kaks korda rohkem (1,3 GW). Maismaatuuleparkide arendamise eesmärk Balti riikides ja Poolas on jõuda 2027. aastaks vähemalt 700 MW-se võimsuseni.

Eesmärgiks vähendada kasvuhoonegaase 20-40%

Ignitis Groupi peamine jätkusuutlikkuse eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2027. aastaks 20-40% võrra (võrreldes 2023. aasta näitajatega). Kontserni süsinikdioksiidi heite vähendamise kava vastab kontserni ärieesmärkidele ning selle saavutamiseks suurendatakse keskkonnasäästlikku ja paindlikku tootmist. Suurendatakse ka kontserni tegevuses kasutatava meie endi toodetud roheenergia osakaalu.

Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia tarnemahtu suurendades aitab kontsern klientidel oma süsinikujalajälge vähendada. Ettevõte loodab, et 2027. aastaks pärineb 30% tarnitavast elektrienergiast taastuvatest energiaallikatest (2023. aastal 17%).

Ignitise uus strateegiline kava näeb ette, et kontserni korrigeeritud EBITDA ulatub 2027. aastal ligikaudu 550-650 miljoni euroni (2023. aastal 484,7 miljonit eurot). Keskmine korrigeeritud ROCE tuleb aastatel 2024-2027 eeldatavasti 6,5-7,5%. Samuti loodab ettevõte ajavahemikul 2024-2027 säilitada vähemalt krediidireitingut BBB.

Kontsern täidab ka edaspidi kohustust suurendada dividende igal aastal vähemalt 3% võrra, mis tähendaks 7,3-8,0% dividenditootlust ajavahemikul 2024-2027.

Kontsern kinnitas pikaajalised eesmärgid ajavahemikuks 2024-2027, määrates kindlaks juhtkonna võtmeisikute muutuvtasu määra.