„Bigbankil on hästi diversifeeritud ja hea tootlusega laenuportfell, mis koosneb eraisikute kodu- ja tarbimislaenudest ning äriklientide liisingutoodetest ning arendus- ja investeerimislaenudest. Oleme hästi juhitud digitaalsetes kanalites efektiivselt tegutsev kaasaegne pank. Oma hoiustajatele oleme alati maksnud turu parimate hulka kuuluvaid intresse, laenutoodete osas teinud konkurentsivõimelisi pakkumisi ning investoritele suunanud viimastel aastatel juba kolm edukat ning ülemärgitud avalikku võlakirjakirjaemissiooni summaarse kogumahuga 40 miljonit eurot,“ märkis Länts.

„Bigbank jätkab oma kasvu nii kodu- kui ärilaenude vallas ning järk-järgult juurutame ka igapäevapanganduse teenuseid. Uus võlakirjade emissioon on teine seeria meie 30 miljoni euro suurusest käimasolevast võlakirjaprogrammist, mille eesmärk on tugevdada ja optimeerida kontserni regulatiivset omavahendite struktuuri. Pakkumise raames emiteeritud võlakirjadest saadavat tulu plaanime kasutada grupi äri- ja eluasemelaenude portfelli kasvust tuleneva täiendava krediidiriski katmiseks Eestis, Lätis ja Leedus ning kohalduvatest regulatsioonireeglitest tulenevate omavahendite nõuete täitmiseks,“ selgitas panga juhatuse esimees Martin Länts.

Bigbanki Eestis, Lätis ja Leedus toimuva võlakirjade avaliku pakkumise maht on 3 miljonit eurot, mida pank võib ülemärkimise korral suurendada kuni 10 miljoni euroni. Bigbank plaanib likviidsuse ja vaba kauplemise tagamiseks noteerida võlakirjad Nasdaq Tallinn börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

Rohkem kui 30 aastase tegevusajalooga Bigbank on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 31. märtsi 2024 seisuga oli panga bilansimaht kokku 2,5 miljardit eurot ning omakapital 243,5 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku 151 000 aktiivset klienti ning üle 500 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise investeerimisjärgu reitingu Baa3 ja lühiajalise reitingu Prime-3 välis- ja kohalikus vääringus pangahoiustele.

Võlakirjade avaliku pakkumise põhipunktid

14. mail 2024 alanud avaliku pakkumise raames pakub Bigbank kuni 3 000 tagamata allutatud võlakirja „EUR 7.00 Bigbanki allutatud võlakiri 24-2034“ nimiväärtusega 1000 EUR, lunastustähtajaga 29.05.2034 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 7% aastas. Pakkumise ülemärkimise korral on Bigbankil õigus suurendada pakutavate võlakirjade mahtu kuni 10 000 võlakirjani. Samuti on Bigbankil õigus tühistada pakkumine ulatuses, mida ei märgita. Tagamata allutatud võlakirju pakutakse hinnaga EUR 1000 ühe võlakirja kohta.

Võlakirjade märkimisperiood algas 14. mail 2024 kell 10.00 ja lõpeb 24.mail 2024 kell 15.30. Pakkumine on suunatud jae- ja kutselistele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus.

Allutatud võlakirjade näol on tegemist Bigbanki tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et Bigbanki likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele. Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud prospektis ja prospekti kokkuvõttes.

Pakkumise üldine eesmärk on tugevdada grupi kapitalistruktuuri ning tagada stabiilne juurdepääs lisakapitalile grupi eelarve ja kasvu finantseerimiseks vastavalt Bigbanki strateegilisele plaanile.

Pakkumise raames emiteeritud võlakirjadest saadavat tulu plaanib ettevõte kasutada grupi äri- ja eluasemelaenude portfelli kasvust tuleneva täiendava krediidiriski katmiseks Eestis, Lätis ja Leedus ning kohalduvatest regulatsioonireeglitest tulenevate omavahendite nõuete täitmiseks.

Pakkumise raames võlakirjade emiteerimisest saadavat tulu võib kasutada ka Bigbanki poolt emiteeritud olemasolevate tagamata allutatud võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks tingimusel, et Bigbankil on õigus sellised võlakirjad ennetähtaegselt tagasi võtta vastavalt kehtivatele võlakirjatingimustele.

*Bigbank on esitanud Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 30. mai 2024 või sellele lähedane kuupäev.

Prospekt (sh lisa) koos võlakirjade tingimuste ja prospekti kokkuvõttega teise seeria kohta on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Bigbanki veebilehel aadressil ja Finantsinspektsiooni veebilehel. Lisaks eelnevale on Bigbanki veebilehel elektroonilises vormis kättesaadavad Prospekti teise seeria kokkuvõtte tõlked inglise, läti ja leedu keeles.

Enne Bigbanki tagamata allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda prospekti (sh selle Lisa), selle teise seeria kohase kokkuvõtte, võlakirja tingimuste ja lõplike teise seeria tingimustega tervikuna ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.

Kuidas esitada märkimiskorraldust?

Võlakirjade märkimiseks pakkumise raames peab investoril olema väärtpaberikonto Nasdaq CSD SE Eesti filiaali kontohalduri juures või finantsinstitutsiooni juures, mis on Nasdaq Tallinn börsi liige.

Investor, kes soovib võlakirju märkida, peab pöörduma kontohalduri poole, mis haldab vastava investori väärtpaberikontot ning esitama pakkumisperioodi jooksul alltoodud vormis märkimiskorralduse võlakirjade ostmiseks. Märkimiskorralduse esitamisega volitab investor kontohaldurit, kes haldab investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontot, koheselt blokeerima investori arvelduskontol tehingu kogusumma, kuni arveldamine on lõpule viidud või raha vabastatakse kooskõlas Prospektis toodud tingimustega.

Väärtpaberikonto omanik: investori nimi
Väärtpaberikonto: investori väärtpaberikonto number
Kontohaldur: investori kontohalduri nimi
Väärtpaber: EUR 7.00 Bigbank allutatud võlakiri 24-2034
ISIN kood: EE3300004340
Väärtpaberite arv: Võlakirjade arv, mida investor soovib märkida
Hind (võlakirja kohta): 1000 eurot
Tehingu summa: Võlakirjade arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna hinnaga (võlakirja kohta)
Tehingu vastaspool: Bigbank AS
Tehingu vastaspoole väärtpaberikonto: 99112336495
Tehingu vastaspoole kontohaldur: AS LHV Pank
Tehingu väärtuspäev: 29. mai 2024
Tehingu liik: „ost“ või „märkimiskorraldus“

Oluline teave

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade pakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Iga investor peab investeerimisotsuse tegema ainult teabe põhjal, mis sisaldub prospektis (sh selle lisas), prospekti teise seeria kohases kokkuvõttes ja võlakirja tingimustes ning lõplikes teise seeria tingimustes. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine ei ole käsitletav Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade soovitamisena.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt riikides või asjaoludel, millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik või isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Bigbanki tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus ning allutatud võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik või isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult ainult prospekti (sh lisa) ja selle teise seeria kokkuvõtte ning võlakirjade tingimuste ja lõplike teise seeria tingimuste põhjal ja pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele prospekt on suunatud. Käesolevat teadet ei ole ükski järelevalveasutus kinnitanud ja tegemist ei ole prospektiga.

Finantsteenust pakub Bigbank AS. Tutvu tingimustega www.bigbank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

Jaga
Kommentaarid