Bigbanki laenuportfelli maht on jätkanud tugevat kasvu kõigis kategooriates. „Erilist rõõmu valmistab kodulaenude portfell, mis aasta esimeses kvartalis kasvas 43 miljoni euro võrra, ületades eelmise aasta sama perioodi kasvu 23 miljoni euro võrra. Kinnisvaraturgudel on elavnemise märke ja rõõm on näha, et üha enam kliente valib just Bigbanki oma koduostu finantseerijaks,“ märkis Länts.

Tugeval kasvukursil oli esimeses kvartalis ka Bigbanki ärilaenude ja liisingute müügimaht, ulatudes 114,4 miljoni euroni, mis on 93% suurem kui mullu samal perioodil. Länts tõi esile, et eriti kiire ehk aasta võrdluses kolmekordne oli seejuures ettevõtetele laenude ja liisingute müügi kasv Leedus.

Bigbanki brutolaenuportfell kasvas esimese kvartali lõpuks rekordilise 1,75 miljardi euroni, suurenedes kvartaliga 86 miljoni euro võrra (+5%) ja aastaga 325 miljoni euro võrra (+23%). Ärilaenude portfell kasvas kvartaliga 22 miljoni euro võrra (+4%) ehk 600 miljoni euroni, eluasemelaenude portfell kasvas kvartaliga 43 miljoni euro võrra (+12%) ehk 394 miljoni euroni ja tarbimislaenude portfell 25 miljoni euro võrra (+3%) ehk 762 miljoni euroni.

Panga rahastusbaas on Bigbanki juhi sõnul tugev – esimeses kvartalis kasvas kontserni hoiuseportfell laenuportfellist kiiremini, suurenedes kvartaliga 215 miljoni euro võrra, mis ületab eelmise aasta esimese kvartali kasvu 85 miljoni euro võrra. Oluline verstapost oli tema sõnul kvartali alguses tähtajalise hoiuse turule toomine Leedus, mis oli Bigbanki koduturgudest viimane, kus seda toodet varem ei pakutud. Jaanuarist 2024 pakub Bigbank tähtajalist hoiust kõigil oma tegevusturgudel.

Kontserni hoiuseportfell kokku kasvas kvartaliga 215 miljoni euro võrra (+11%) ja aastaga 655 miljoni euro võrra (+44%) ehk 2,15 miljardi euroni. Tähtajaliste hoiuste portfell kasvas kvartaliga 100 miljonit eurot (+11%) ja ületas esmakordselt 1 miljardi euro piiri (1,02 miljardit eurot). Säästuhoiuseportfell kasvas kvartaliga 116 miljonit eurot (+11%) ehk 1,14 miljardi euroni.

Kontserni 2024. aasta esimese kvartali netointressitulud olid kokku 26,4 miljonit eurot (esimene kvartal 2023: 22,5 miljonit eurot), mis teeb võrdluses eelmise aasta sama perioodiga kasvuks 3,9 miljonit eurot ehk 17%.

Kontserni intressikulud kasvasid esimeses kvartalis võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 10,5 miljoni euro võrra – 17,3 miljoni euroni. Selle peamisteks põhjusteks olid hoiuseportfelli 44% suurune aastakasv ja jätkuvalt kõrge intresside keskkond, mis võimaldas Bigbanki hoiuseklientidel teenida arvestatavat intressi. Kolmandaks teguriks on 2023. aastal kasvanud emiteeritud võlakirjade maht, mis on võimaldanud investoritel teenida suuremat tulu Bigbanki võlakirjadelt.

Bigbanki juhatuse esimehe Martin Läntsi sõnul oli Bigbanki 2024. aasta esimese kvartali kasum 3,2 miljoni euro võrra väiksem kui aasta tagasi samal perioodil. „Suurimat mõju avaldasid suurenenud allahindlused, personali ja hoiuste tagamise osafondi kulu ning kasvanud põhivara kulum,“ kommenteeris ta tulemit. Läntsi kinnitusel jätkab Bigbank kontserni strateegia plaanipärast elluviimist, mille osaks on edasine kasv ning tooteportfelli laiendamine igapäevapanganduse suunas.

Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ning hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 2 miljardit eurot.

Käimasoleva Bigbanki võlakirjade avaliku pakkumise põhipunktid

14. mail 2024 alanud avaliku pakkumise raames pakub Bigbank kuni 3000 tagamata allutatud võlakirja „EUR 7.00 Bigbanki allutatud võlakiri 24-2034“ nimiväärtusega 1000 eurot, lunastustähtajaga 29.05.2034 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 7% aastas. Pakkumise ülemärkimise korral on Bigbankil õigus suurendada pakutavate võlakirjade mahtu kuni 10 000 võlakirjani. Samuti on Bigbankil õigus tühistada pakkumine ulatuses, mida ei märgita. Tagamata allutatud võlakirju pakutakse hinnaga 1000 eurot ühe võlakirja kohta.

Võlakirjade märkimisperiood algas 14. mail 2024 kell 10.00 ja lõpeb 24. mail 2024 kell 15.30. Pakkumine on suunatud jae- ja kutselistele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus.

Allutatud võlakirjade näol on tegemist Bigbanki tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et Bigbanki likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele. Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud prospektis ja prospekti kokkuvõttes.

Pakkumise üldine eesmärk on tugevdada grupi kapitalistruktuuri ning tagada stabiilne juurdepääs lisakapitalile grupi eelarve ja kasvu finantseerimiseks vastavalt Bigbanki strateegilisele plaanile.

Pakkumise raames emiteeritud võlakirjadest saadavat tulu plaanib ettevõte kasutada grupi äri- ja eluasemelaenude portfelli kasvust tuleneva täiendava krediidiriski katmiseks Eestis, Lätis ja Leedus ning kohalduvatest regulatsioonireeglitest tulenevate omavahendite nõuete täitmiseks.

Pakkumise raames võlakirjade emiteerimisest saadavat tulu võib kasutada ka Bigbanki poolt emiteeritud olemasolevate tagamata allutatud võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks tingimusel, et Bigbankil on õigus sellised võlakirjad ennetähtaegselt tagasi võtta vastavalt kehtivatele võlakirjatingimustele.

*Bigbank on esitanud Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 30. mai 2024 või sellele lähedane kuupäev.

Prospekt (sh lisa) koos võlakirjade tingimuste ja prospekti kokkuvõttega teise seeria kohta on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Bigbanki veebilehel aadressil ja finantsinspektsiooni veebilehel. Lisaks eelnevale on Bigbanki veebilehel elektroonilises vormis kättesaadavad prospekti teise seeria kokkuvõtte tõlked inglise, läti ja leedu keeles.

Enne Bigbanki tagamata allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda prospekti (sh selle lisa), selle teise seeria kohase kokkuvõtte, võlakirja tingimuste ja lõplike teise seeria tingimustega tervikuna ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.

Oluline teave

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade pakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Iga investor peab investeerimisotsuse tegema ainult teabe põhjal, mis sisaldub prospektis (sh selle lisas), prospekti teise seeria kohases kokkuvõttes ja võlakirja tingimustes ning lõplikes teise seeria tingimustes. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine ei ole käsitletav Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade soovitamisena.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt riikides või asjaoludel, millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik või isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Bigbanki tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus ning allutatud võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik või isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult ainult prospekti (sh lisa) ja selle teise seeria kokkuvõtte ning võlakirjade tingimuste ja lõplike teise seeria tingimuste põhjal ning pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele prospekt on suunatud. Käesolevat teadet ei ole ükski järelevalveasutus kinnitanud ja tegemist ei ole prospektiga.

Finantsteenust pakub Bigbank AS. Tutvu tingimustega www.bigbank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

Jaga
Kommentaarid