1. Kas Bigbanki võlakirjad on likviidsed? Ehk kui ma investorina soovin positsiooni maha müüa, siis kas on reaalselt ka ostjaid?

Vaba kaubeldavuse tagamiseks ja likviidsuse tõstmiseks on Bigbanki poolt alates septembrist 2022 välja lastud allutatud võlakirjad kõik noteeritud Nasdaqi Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas ja samamoodi taotleb pank ka käimasoleva emissiooni võlakirjade noteerimist. Esimeseks kauplemispäevaks on eeldatavasti 30. mai 2024 või sellele lähedane järgmine kuupäev.

Bigbanki võlakirjade näol on tegemist Balti nimekirjas noteeritud võlakirjadest ühtede likviidsematega. Alates esimesest emissioonist 2022. aasta septembris on praeguse seisuga omanikku vahetanud 5684 Bigbanki võlakirja.

2. Kas ma pean võlakirjadelt makstavalt intressilt tulumaksu maksma? Kas ma saan seda ka edasi lükata?

Bigbank peab Eesti residentidest eraisikute intressimaksetelt kinni tulumaksu 20% (järgmisest aastast 22%), välja arvatud juhul, kui olete panka vähemalt 15 päeva enne esimest intressimakset teavitanud, et kasutate investeerimiskontot või pensioni investeerimiskontot. Teavituse saate saata läbi Bigbanki investori veebilehe.

Siit ka vastus küsimusele tulumaksu edasilükkamise võimaluste kohta: selleks, et seda kasutada, peate oma eraisikuna tehtava investeeringu vormistama investeerimiskonto või pensioni investeerimiskonto kaudu. Investeerimiskonto avamiseks peate avama tavalise uue arvelduskonto vastavat teenust pakkuvas Eesti kommertspangas, siduma selle oma väärtpaberikontoga ning kandma sinna summa, mille eest soovite Bigbanki võlakirju märkida.

Muidugi ei tohi unustada, et võlakirjade märkimiseks peab investoril olema ka väärtpaberikonto Nasdaq CSD SE Eesti filiaali kontohalduri juures või finantsinstitutsiooni juures, mis on Nasdaq Tallinna börsi liige. Investor, kes soovib võlakirju märkida, peab pakkumisperioodi jooksul täitma ja esitama oma väärtpaberikonto haldajale vormikohase märkimiskorralduse võlakirjade ostmiseks.

Seadusest tulenevalt ei peeta tulumaksu kinni intressimaksetelt, mis tehakse juriidilistele isikutele ja mitteresidentidele. Täiendavat infot leiate ka prospektist ja selle lisast.

3. Kas selleks, et saada soovitud kogust võlakirju, pean ma varuga märkima? Kuidas jaotate võlakirjad ülemärkimise korral?

Ülemärkimise korral on Bigbankil õigus suurendada emissiooni mahtu kuni 10 000 võlakirjani ehk 10 000 000 euroni. Jaotatavate võlakirjade koguse puhul on Bigbankil õigus, aga mitte kohustus eelistada märkijaid, kes on Bigbanki töötajad. Kui see on matemaatiliselt võimalik, siis püüame garanteerida igale jaeinvestorile minimaalselt 10 võlakirja kogusummas 10 000 eurot. 10 võlakirja ületava märkimissoovi osas teeb jaotusotsuse vastavalt prospektis sätestatule Bigbanki juhatus. Täpsem info pakkumise võlakirjade jaotuse kohta on leitav prospektist.

Enne Bigbanki tagamata allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda prospekti (sh selle lisa), selle teise seeria kohase kokkuvõtte, võlakirja tingimuste ja lõplike teise seeria tingimustega tervikuna ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.

Bigbanki võlakirjade avaliku pakkumise põhipunktid

14. mail 2024 alanud avaliku pakkumise raames pakub Bigbank kuni 3000 tagamata allutatud võlakirja „EUR 7.00 Bigbanki allutatud võlakiri 24-2034“ nimiväärtusega 1000 eurot, lunastustähtajaga 29.05.2034 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 7% aastas. Pakkumise ülemärkimise korral on Bigbankil õigus suurendada pakutavate võlakirjade mahtu kuni 10 000 võlakirjani. Samuti on Bigbankil õigus tühistada pakkumine ulatuses, mida ei märgita. Tagamata allutatud võlakirju pakutakse hinnaga 1000 eurot ühe võlakirja kohta.

Võlakirjade märkimisperiood algas 14. mail 2024 kell 10.00 ja lõpeb 24. mail 2024 kell 15.30. Pakkumine on suunatud jae- ja kutselistele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus.

Allutatud võlakirjade näol on tegemist Bigbanki tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et Bigbanki likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele. Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud prospektis ja prospekti kokkuvõttes.

Pakkumise üldine eesmärk on tugevdada grupi kapitalistruktuuri ning tagada stabiilne juurdepääs lisakapitalile grupi eelarve ja kasvu finantseerimiseks vastavalt Bigbanki strateegilisele plaanile.

Pakkumise raames emiteeritud võlakirjadest saadavat tulu plaanib ettevõte kasutada grupi äri- ja eluasemelaenude portfelli kasvust tuleneva täiendava krediidiriski katmiseks Eestis, Lätis ja Leedus ning kohalduvatest regulatsioonireeglitest tulenevate omavahendite nõuete täitmiseks.

Pakkumise raames võlakirjade emiteerimisest saadavat tulu võib kasutada ka Bigbanki poolt emiteeritud olemasolevate tagamata allutatud võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks tingimusel, et Bigbankil on õigus sellised võlakirjad ennetähtaegselt tagasi võtta vastavalt kehtivatele võlakirjatingimustele.

*Bigbank on esitanud Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 30. mai 2024 või sellele lähedane kuupäev.

Prospekt (sh lisa) koos võlakirjade tingimuste ja prospekti kokkuvõttega teise seeria kohta on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Bigbanki veebilehel aadressil ja finantsinspektsiooni veebilehel. Lisaks eelnevale on Bigbanki veebilehel elektroonilises vormis kättesaadavad prospekti teise seeria kokkuvõtte tõlked inglise, läti ja leedu keeles.

Oluline teave

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade pakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Iga investor peab investeerimisotsuse tegema ainult teabe põhjal, mis sisaldub prospektis (sh selle lisas), prospekti teise seeria kohases kokkuvõttes ja võlakirja tingimustes ning lõplikes teise seeria tingimustes. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine ei ole käsitletav Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade soovitamisena.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt riikides või asjaoludel, millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik või isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Bigbanki tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus ning allutatud võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik või isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult ainult prospekti (sh lisa) ja selle teise seeria kokkuvõtte ning võlakirjade tingimuste ja lõplike teise seeria tingimuste põhjal ning pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele prospekt on suunatud. Käesolevat teadet ei ole ükski järelevalveasutus kinnitanud ja tegemist ei ole prospektiga.

Finantsteenust pakub Bigbank AS. Tutvu tingimustega www.bigbank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

Jaga
Kommentaarid