Eesti Energia tütarfirmale antud luba kehtib kuni 2034. aasta lõpuni. Keskkonnakompleksloa olemasolu oli eelduseks, et Enefit Power saaks õlitehase kasutusele võtta ja seal tootmist alustada.

Seejuures oli keskkonnakompleksloa puudumine Eesti Energia jaoks sisuliselt viimane menetuslik takistus õlitehase käivitamisel, sest mullu sügisel Riigikohtu poolt tühistatud ehitusloa probleem lahenes juba 8. detsembril, mil Narva-Jõesuu linn väljastas Enefit 280-2 tehasele uue ehitusloa.

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja keskkonnakasutuse valdkonnas Erik Kosenkranius selgitas, et Eestis esmakordselt kompleksloale pandud aegumistähtaeg on oluline meede keskkonnamõjude leevendamiseks. „Tehase töö alustamiseks vajalik kompleksluba seab tootmisele kohustuse kasutada parimat võimalikku tehnikat ja järgida heite piirväärtusi. Kliimaeesmärkide täitmise tagab Euroopas hästi toimiv süsinikuheite kauplemise süsteem. Kui õlitehas tööd alustab, peab see osalema Euroopa Liidu süsinikukaubanduse süsteemis ning oma heitega kehtestatud piiridesse mahtuma,“ kinnitas Erik Kosenkranius.

Otsuse ettevalmistamise käigus hindas Keskkonnaamet mõju nii kliimaeesmärkide täitmisele, Natura 2000 aladele, kaitstavatele loodusobjektidele ja välisõhu kvaliteedile; samuti fenoolvee, reovee käitluse ning avariisündmustega seotud riske ning tegevuse vastavust parimale võimalikule tehnikale. Tehase võimalikku keskkonnamõju hinnates oli võimalik toetuda juba Auveres töötava tehase analoogiale.

„Uuel õlitootmise üksusel on kahtlemata olemas negatiivne keskkonnamõju. Aga kui lähtume vaatenurgast, et väga saastav fossiilse kütuse põletamine asendub märksa keskkonnasõbralikuma keemiatööstusega, siis on see keskkonna seisukohalt samm õiges suunas,“ ütles Kosenkranius.

Kosenkraniuse sõnul lähtus amet luba välja andes eesmärgist soodustada majanduse liikumist süsinikuneutraalse tootmise suunas. „Kui reeglina antakse keskkonnakompleksluba välja tähtajatult siis Enefit õlitööstusele otsustas Keskkonnaamet anda tähtajalise keskkonnakompleksloa. Luba näeb ette, et 10 aasta perspektiivis peab ettevõte oluliselt vähendama oma kliimamõju ning süsinikuheidet, sealjuures jätkama arendustegevustega, et tulevikus võtta kasutusele veelgi keskkonnasõbralikumad tehnoloogiad.“

Kompleksloa tähtaja möödumisel tuleb tehase töö jätkamiseks taotleda uut luba.

Enefit280-2 seadmes kasutatav põlevkivi kogus on väljastatud loa alusel 2 miljonit tonni aastas, millest on plaan valmistada 267 980 tonni õlitooteid.

Enefit Power plaanib uue õlitehase käivitada selle aasta lõpus.