Nii tippjuhid kui personalispetsialistid nõustuvad, et värbamine on ettevõtte jaoks strateegilise tähtsusega funktsioon – seejuures 54% tippjuhtidest usub, et just nendest sõltub organisatsiooni võimekus värvata parimaid talente. „Kui juht ei saa aru, et värbamine on oluline, siis ta pole õigel kohal,“ kommenteeris A. Le Coq’i tegevjuht Jaanus Vihand uuringu tulemuste avalikustamisel.

Edukaks värbamiseks on oluline, et leitakse avatud positsioonile piisavalt sobivaid kandidaate, kelle hulgast intervjuude ja vajadusel proovitööde kasutamisel leitakse lõpuks kandidaat või kandidaadid, kes sobivad ka ülejäänud meeskonnaga ning ettevõtte üldiste väärtustega.

Selle eelduseks on tihe koostöö värbavate juhtide ja personalimeeskonna vahel ning piisavalt nõudmistele vastavaid kandidaate esimestes värbamisvoorudes. Uuringu andmetel hindas 81% vastanud juhtidest koostööd personalimeeskonnaga heaks või väga heaks. Samas vaid 7% juhtidest nõustub, et neil on piisavalt sobivaid kandidaate.

Piisaval hulgal sobivate kandidaatide saamist mõjutavad mitmed faktorid - avatud positsiooni nähtavus kanalites, kus kandidaadid aega veedavad või töökohti otsivad (tööportaalid, sotsiaalmeedia, ettevõtte karjäärileht), ettevõtte maine tööandjana, värbamisprotsessi üldine efektiivsus ja automatiseeritus, aga ka positsiooni enda olemus - mida enam spetsiifilisi kvalifikatsioone avatud positsiooni täitmiseks oodatakse, seda vähem on kriteeriumitele vastavaid kandidaate tööturul. Tihe koostöö värbava juhi ja personalimeeskonna vahel võimaldavad leida rohkem sobivaid kandidaate kiiremini ja seeläbi värbamiseks kuluvat aega lühendada.

Eva Lelumees, tippjuhtide valiku ja nõukogude konsulteerimisele keskenduv Fontese partner, kommenteerib: „Hea koostöö juhi ja personalimeeskonna vahel on ärilises vaates ülioluline ja võib öelda, et ka strateegiline teema ettevõtte jaoks. Kui juht on pahane lõpp-kandidaatidega kohtudes, et raiskab aega ebasobivate inimestega vestlusteks, siis on ilmselgelt läinud koostöös midagi valesti ning kommunikatsioon on olnud ühesuunaline. Ehk koostöö parendamiseks on eelkõige vaja selget, sisulist ja kiiret suhtlust kandidaadi profiili paika panemisel ja teekonna kui terviku planeerimisel, selgete kokkulepete tegemisel. Tehnilised tegevused on mõistlik protsessis automatiseerida ning personaalset panust suunata sisulisele talendi meelitamisele oma organisatsiooni ning teekonna loomisele ettevõttesse sisenemiseks.“

Palusime tippjuhtidel välja tuua nende jaoks kõige ajamahukama tegevuse värbamises. Vastustest selgus, et tippjuhtide jaoks kõige ajamahukamad: CV-de läbi töötamine ja kandidaatide eelvalik (28% juhtide jaoks), vestluste läbiviimine ebasobivate kandidaatidega (17%) ning tagasiside andmine kandidaatidele (15%). Sellest lähtuvalt on juhtide peamised ootused personalimeeskonnale kiire tegutsemine ja kvaliteetsed kandidaadid, kes on eel-profileeritud lähtuvalt positsiooni vajadustest.

Juht peab ka ise värbamisfunktsiooni panustama ja seda oluliseks pidama

„Minu jaoks algab värbamine sellest, milline ettevõtte välja paistab ja milline on tema maine tööandjana nii väljaspool kui ka seespool organisatsiooni. Kui su ettevõtte töötajad hindavad seda, kuidas su ettevõte toimib, siis muutub värbamisprotsess kõigi jaoks palju lihtsamaks,“ kommenteeris A. Le Coq’i tegevjuht Jaanus Vihand, mis on tema jaoks eduka värbamise võti.

Uuringus osalenud 54st tippjuhist 51% on juhid ettevõtetes, kus töötab üle 200 inimese. 39% juhtide sõnul on nende ettevõttes kasutusel värbamistarkvara, seejuures 31% juhtide sõnul kasutatakse nende organisatsioonis värbamise automatiseerimist. Lisaks selgus, et 9% uuringus osalenud ettevõtetest kasutab juhtide sõnul juba praegu värbamisel tehisaru.

Ettevõtetes, kus personalimeeskonnad kasutavad protsessides värbamistarkvara pakutavat automatiseerimise võimekust, on juhtidel 80% võrra rohkem rahul oma personalimeeskonnaga.

Värbamisele kuluva aja vähendamiseks on täna olemas mitmed tööriistad, mis aitavad värbajatel juba protsessi esimestes etappides suurendada sobivate kandidaatide hulka. Tarkvara abil on võimalik välja selgitada avatud positsiooni jaoks toimivad kanalid ning samas vähendada ebasobivate kandidaatide hulka, nt. eemaldades protsessist need kandidaadid, kes ei vasta kandideerimistingimustele nagu asukoha- või keeletasemenõuded. Värbamistarkvara Teamdashi kaasasutaja ja tegevjuht Paavo Heili sõnul võimaldab tarkvara kuluvat aega kõigi osapoolte jaoks oluliselt vähendada.

„Värbamistarkvara aitab automatiseerida korduvad tegevused, saata automaatseid meeldetuletusi juhtidelt kiiremaks tagasiside saamiseks ja ka efektiivsemaks suhtluseks kandidaatidega. Ajamahukad tegevused nagu intervjuude kokkuleppimine, kandidaatide protsessiga kursis hoidmine ja CV-de lugemine saab automatiseerida, võimaldades värbamiselt kümneid tunde tööaega säästa,“ võtab automatiseerimise olulisuse kokku Teamdashi tegevjuht Paavo Heil.

Valik uuringu tulemusi

Juhtide hinnang värbamistiimile:

  • 32% juhtidest on oma värbamistiimi tööga rahul

  • 17% juhtidest tunnevad uhkust oma organisatsiooni värbamisprotsessi üle

  • Vaid 7% nõustub, et neil on piisavalt sobivaid kandidaate

  • 6% juhtidest nõustuvad täiesti, et nende värbamiskulud on liiga suured

  • Juhtide hinnang enda rollile värbamises:

  • 57% juhtidest nõustuvad täiesti, et juhid on värbamisprotsessi piisavalt kaasatud

  • 54% nõustuvad täiesti, et tippjuhist sõltub organisatsiooni võimekus värvata parimaid kandidaate

  • 37% nõustuvad täiesti, et kui alluvale ei saa asju delegeerida, siis on tegemist värbamisveaga

  • Vaid 15% tippjuhtidest nõustub täiesti, et juhid oskavad hästi töövestluseid läbi viia

  • Vaid 6% juhtidest soovivad värbamisse rohkem oma aega panustada

Teamdashi juhtide uuringu taustast

Teamdashi uuringu „Juhtide ootused värbamise funktsioonile“ eesmärk oli selgitada välja, millised on Eesti tippjuhtide ootused värbamise funktsioonile, värbamise osakonna tööle ning milline on nende hinnang värbamisele ja enda rollile edukas tulemuses.

Uuringu viis läbi Teamdashi värbamistarkvara koostöös EBSi ja Fontesega. Vastuseid koguti kolme nädala jooksul 02. maist 24. maini 2024. Kokku vastas küsimustikule 54 tippjuhti, kellest 51% olid juhid üle 200 töötajaga ettevõtetes.

Tulemuste esmatutvustus toimus 29. mail Teamdashi korraldatud personalijuhtide brunchil, kus tulemusi analüüsid Teamdashi asutaja ja tegevjuht Paavo Heil ning A. Le Coq’i tegevjuht Jaanus Vihand. Oma kogemusi juhtide kaasamisel jagasid ka Tele2 personaliteenuste projektijuht Kerli Möldre, Töötukassa värbamise peaspetsialist Karin Heamäe ning Apollo Groupi värbamisjuht Elke Joosep.

Uuringu tulemuste jagamisel viidata allikale: „Teamdashi uuring - Juhtide ootused värbamise funktsioonile“. Uuringu põhjalikumad tulemused avaldame raportis, mis on peagi kättesaadav Teamdashi kodulehel.