Pensionitarkuse uuringus küsiti inimestelt muuhulgas, millised tegurid on pensionipõlve rahalise olukorra kujunemises kõige olulisemad. Uuringus osalenud inimesed pidasid kõige olulisemaks teguriks nende enda säästmisvõimet. Seda pidas kõige tähtsamaks teguriks 45,8% vastanuid ning 28,3% märkis selle teise tähtsusastmega teguriks. Seega teadvustab suurem hulk inimesi enda rolli pensionipõlve rahaasjade kujunemises, märkisid uuringu autorid.

Teisalt loodab teine märkimisväärne osa inimesi eelkõige riiklikule pensionile. Riiklik pension oli kõige olulisem 29,6% vastanutele ning 33,4% vastanuid märkis selle teise või kolmanda taseme prioriteediks. Selle grupi inimeste visioon nende pensioni kujunemisest ei seondu niivõrd nende isikliku panusega, kuivõrd riigi rolliga neile elamiskõlbliku pensionipõlve tagamisega. Oluline on märkida, et küsimus oli seatud piisava, mitte tingimata mugava pensioni kohta. Siiski kumab uuringu autorite hinnangul vastustes läbi riigi rolli tähtsustamine.