„Järva vald, eesotsas vallavanem Toomas Tammikuga, oli heaks kaasomanikuks Väätsa Prügilale, kuid muudatused jäätmekäitluses, ennekõike segaolmejäätmete prügilasse ladestamise lõpetamine ning majapidamistes üha kasvav jäätmete sorteerimine ning seeläbi ringlusesse suunamine, muutsid Järva omavalitsuse jaoks prügilas osaluse omamise mitteoluliseks. Prügila osaluse müügist saadud raha saab aga vald kasutada oma arenguplaanide elluviimiseks ning valla elanike hüvanguks,“ kommenteeris aktsiatehingut Ragn-Sells AS juhatuse esimees Kai Realo.

Lähiaastatel plaanib Ragn-Sells AS investeerida tütarettevõttesse üle 2,4 miljoni euro ringluse- ja taaskasutuslahenduste elluviimiseks. Need investeeringud toetavad piirkonna arengut, loovad uusi töökohti ja suurendavad maksutulu Türi vallale, muutes Ragn-Sells AS-i atraktiivseks tööandjaks piirkonnas.

„Väätsa Prügila omandamine annab meile võimaluse arendada ja rakendada innovatiivseid jäätmekäitluslahendusi, mis muudavad probleemsed jäätmed väärtuslikeks toodeteks. Näiteks reoveesete, mis on tavaliselt probleemne jääde, saab õigel viisil töödeldes muutuda väärtuslikuks põllumajandustooteks, asendades looduslikke ressursse ja andes lisandväärtust kohalikule põllumajandusele,“ ütles Väätsa Prügila AS juhatuse liige Sven Ruukholm.