Koostöö siht on muuta aheraine uuteks tooraineteks, näiteks ehituses, teedeehituses ja metsanduses kasutatavateks tööstuslikeks mineraalideks, ning funktsionaalseteks täiteaineteks, mida kasutatakse paberi-, värvide, hermeetikute ning plastide tootmises. Trisector plaanib ettevõtte arendamisse järgmise kolme aasta jooksul investeerida ligi 30 miljonit eurot.

„Kestlik areng on tänase majanduskasvu aluseks. See tähendab, et olemasolevat materjali kasutatakse nii mitu korda kui vähegi võimalik ning samal ajal on tööprotsessid korraldatud maksimaalselt efektiivselt ja säästlikult,“ sõnas kliimaminister Kristen Michal. „Teisese tooraine järele kasvab nõudlus kogu Euroopas ning Eestil on siin tänu nutikatele rohetehnoloogiatele suur potentsiaal olla maailmale eeskujuks.“

Trisectori koostöö Eesti Energia tütarettevõtte Enefit Poweriga algas 2021. aastal, et leida uusi võimalusi aherainest suurema väärtuse loomiseks. Seni on seda põlevkivi kaevandamise kõrvalsaadust kasutatud ehitusmaterjalina ja infrastruktuuride rajamisel.

„Põlevkivi ja lubjakivi on maapõues kihiti. Energiatootmiseks tuleb lubjakivi põlevkivist eraldada. Lubjakivi kui rikastusjäägi laialdasem kasutamine tõstab põlevkivitööstuse lisandväärtust. Otsime koostöös partneritega kõrvaltootele uusi rakendusi, et viia ühiselt ellu reaalne lahendus kaevandamisel tekkiva lubjakivi taaskasutamiseks teisese toorainena,“ ütles Enefit Poweri juhatuse esimees Andres Vainola.

„Koostöö Enefit Poweriga on oluline, et saaksime luua suuremahulise töötlemistehase Estonia kaevanduse juurde: Trisectoril on suur au olla Enefit Poweri partneriks ringluse eesmärkide saavutamisel,“ sõnas Trisectori tegevjuht Arnout Lugtmeijer. „Näeme teisesele toorainele suurt kasvavat turgu ning tehast rajades on üks eesmärkidest ka ületada turustandardeid kestlikkuse märgiste osas, näiteks energia- ja veekasutuse kulu osas. Tehase esimene etapp on projekteerimis- ja lubade menetluse etapis, eeldatavasti hakkab see tootma mineraalseid täiteaineid 2026. aastal. Praeguste plaanide järgi valmib 2028. aastal tehas, mis suudab töödelda juba kuni miljon tonni aherainet,“ lisas Lugtmeijer.

Enefiti kaevandamis- ja energiatoomise jäätmete, nagu aheraine ja tuha, taaskasutamine toetab ringmajanduse eesmärke. 2022. aastal taaskasutas Enefit Power rohkem aherainet, kui samal aastal tekkis, aidates kaasa teede ehitamisele ja päikeseparkide alustarindite rajamisele. Estonia Kaevanduse aherainest toodetakse toote nõuetele vastavat killustikku, mida kasutatakse ehitusmaterjalina.

Lepingu kohaselt omandab Enefit Power 10% osaluse ühisettevõttes, võimalusega suurendada osalust ühisettevõttes töötlemisettevõtte rajamise ajal.