„Tegemist on väga olulise kohtuotsuse ja positiivse sõnumiga kogu taastuvenergia sektori jaoks,“ lausus Eveconi tegevjuht Karl Kull. Tema sõnul on Evecon juhtinud elektrituruseaduse muutmise eelnõu probleemkohtadele tähelepanu juba alates 2022. aasta oktoobrist. Mullu märtsis pöörduti ka nii õiguskantsleri kui presidendi poole palvega seadust mitte välja kuulutada, kuna sealne uus regulatsioon võrguga liitujatele polnud põhiseadusega kooskõlas. Nüüd on sama kinnitanud ka kohus.

Kulli sõnul oli toonase seadusmuudatuse puhul peamiseks küsimuseks tehnoloogia muutmise keelu, deposiidi ning seaduse rakendussätetesse määratud ääretult lühikeste üleminekuaegade ebamõistlikkus, kuna tegemist polnud erakorralise olukorraga.

„Arvestades energeetikasektorisse tehtavate investeeringute pikkust ja kapitalimahukust, on ettevõtjate ootuseks, et keskkond püsiks stabiilne. See kohtulahend kaitseb stabiilsust ja õiguskindlust. Uue regulatsiooni korral tuleb ettevõtjatele anda piisavalt aega oma tegevuse ümberkorraldamiseks, see ei saa juhtuda paari kuu jooksul,“ tõdes Kull. „Laialt vaadates – Eestisse ei tule investoreid, kui mängureegleid pidevalt muudetakse. Samas taskukohasest elektrist unistab iga tarbija.“

Elektrituruseaduse mulluse muudatusega kehtestati tootmissuunalisele elektrivõrguga liitumisele uued ja väga olulisel määral liitujat koormavad lisakohustused ja -koormised. Need laienesid ka juba kehtivatele liitumislepingutele. Need nõuded ei kehtinud liitumislepingute sõlmimise ajal. Evecon ja teised turuosalised pöördusid enne seadusemuudatuse vastuvõtmist seadusandja poole, aga ettepanekutega ei arvestatud.

Enne seaduse muutmist puudus kohustus tasuda liitumisel tagatist. Liituja oli kohustatud tasuma kõik liitumisega seotud põhjendatud kulud. Seaduse praeguses sõnastuses on tootmissuunalise liitumise taotluse esitamise ajaks turuosaline kohustatud maksma võrguettevõtjale tagatiseks 38 000 eurot megavoltampri kohta. Seda siis lisaks liitumise väljaehitamisega seotud otsestele kuludele. Võrguettevõtja ei rakenda tagatise nõuet, kui taotleja on tasunud vähemalt 70 protsenti liitumistasust. Tagatis tagastatakse turuosalisele või see arvestatakse tema liitumistasu katteks vaid juhul, kui turuosaline on alustanud liitumistaotluse kohase tootmisseadmega elektrienergia tootmist päikese elektrijaama puhul 1 aasta, meretuuleparkide puhul 3 aasta ja muu tehnoloogia puhul 2 aasta möödumisel liitumise valmimisest.

Kull lausus, et säärane tagatusraha nõue tähendanuks näiteks kiiresti kasvava ja järjest uusi energiaparke avava Eveconi puhul ca 56 miljoni euro paigutamist Eleringi kontole lihtsalt aastateks seisma.