Põllumajandusministeeriumi tellimusel valminud auditist selgub, et tootjate informeerimisel esines vajakajäämisi, mistõttu esines tootjapoolseid eksimusi toetuste taotlemisel, teatas ministeeriumi pressiesindaja.

“Seepärast ei oleks õige rakendada tootjate suhtes aastate 2004-2006 eest karistust kogu ulatuses. See võiks mõnel juhul tähendada kogu toetusest ilmajäämist,” selgitas Tuiksoo.

Samas lisas minister, et kui inimene on taotlenud toetust maale, kus tegelikult kasvab mets ning see on selliselt kantud ka katastrisse, siis nõutakse tagasi kogu summa mittetoetusõiguslikult pinnalt. “Käsitleme sellist juhtumit teadliku petmisena,” lisas minister.

Põllumajandusministeeriumi asekantsleri Andres Oopkaubi sõnul on kujunenud olukord tingitud meie ametnike, tootjate ja konsulentide ebapiisavatest infovahetusest ning Euroopa liiduga liitumise ainukordsusest tingitud teadmiste ja kogemuste vähesusest.

“Ametnikud lähtusid oma tegevuses Euroopa Liidus kehtivatest reeglitest ning vaatasid üldjuhul tootjapoolset eksimust kui viga, mida tuleb ka vastavalt reeglitele tõlgendada. Selle juures ei ole formaalselt vaadates võimalust arvestada asja sisulist aspekti ehk kuidas info tootjani jõuab või on jõudnud,” selgitas Oopkaup. PRIA peadirektor Jaan Kallas rõhutas vajadust parandada PRIA teavitustööd.

“Audit näitas selgelt, et meie ülesanne on koos tootjaorganisatsioonidega tagada, et info jõuaks adekvaatselt toetuste taotlejateni,” lisas Kallas. “Sellest on vähe, kui ametnik teab reegleid, teave neist peab jõudma ka taotlejani.”