Kogusummast moodustasid vara erastamise sissemaksud 116,26 miljonit krooni, järelmaksud 159,34 miljonit ja erastamisväärtpaberid (EVP) 43,63 miljonit krooni. Maa erastamisel tasuti sissemaksudena 33,79 miljonit, järelmaksudena 24,49 miljonit ja EVP-dena 69,71 miljonit krooni.

Aasta jooksul sõlmis agentuur ostu-müügilepingud kokku seitsme objekti kohta. Lepingutes fikseeritud summaarne müügihind ulatus 135,4 miljoni kroonini, millest 34,3 miljonit võis tasuda EVP-des.

Eelmisel aastal tegi EEA nõukogu otsused AS-ide Edelaraudtee, Eesti Raudtee, Tarmeko, Tallinna Taksopark, Valga Auto, Eesti Ringhäälingu Saatekeskuse, Rahva Raamatu, Korbatu bituumenibaasi ning Baltscani aktsiate erastamiseks.

Ebaõnnestus Tallinnas Tatari tänaval paikneva kinnistu müük, samuti AS-ide Tartu Lennujaam ja Meie Meel aktsiate müük.

Erastamisest laekunud rahast kandis EEA valitsuse eelarvevälisesse reservfondi 42,6 miljonit, sihtasutusele Eesti Eluase 46,94 miljonit, Hüvitusfondi 4,45 miljonit, Keskkonnakeskusele 494.900 ja omavalitsuste omandireformi reservfondi 9,59 miljonit krooni.

Stabiliseerimisreservi kandis agentuur mullu 141,35 miljonit, vara erastamisega seotud kulude katteks 4,64 miljonit ning erastatud varaga seotud võlgade katteks 82,51 miljonit, sealhulgas Kreenholmi Manufaktuuri likvideerimiskomisjonile maksuvõlgade tasumiseks 80,71 miljonit krooni.

Kõigist sõlmitud erastamise ostu-müügilepingutest tulenevad järelmaksud on bilansis kajastatud summas 768,1 miljonit krooni, millest agentuur peab ebatõenäoliseks 180,98 miljoni krooni laekumist. Eelmise aasta bilansist kandis EEA maha ja viis bilansivälisele kontole erastamislepingutest tulenevad lootusetud nõuded summas 159,84 miljonit krooni.

Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete hulka on arvatud 18,7 miljonit aastatel 1996-2000 pankrotistunud ostjate vastu, 111,22 miljonit aastatel 1997-2000 sundlõpetatud ostjate vastu, 2,79 miljonit ostjate vastu, kelle vastu on 1999-2000 esitatud kohtuhagid ning 3,22 miljonit ostjate vastu, kelle suhtes on algatatud täitemenetlus.

Eelmise aasta jooksul suurenes ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kogusumma 89,38 miljoni kroonini.