Rahvusringhäälingu rahastamiseks muutuvad eratelekanalite tegevusload tasuliseks.

Eesti Televisioon ja Eesti Raadio lõpetavad eelnõu järgi Rahvusringhäälingu asutamisega tegevuse.

Seletuskirja kohaselt on ühe isikuna tegutsedes võimalik säästlikumalt majandada ja paindlikumalt korraldada Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio tegevuseks vajalike rahaliste vahendite kasutamist.

Rahvusringhäälingul on üks juhtimisstruktuur, kusjuures televisioon ja raadio on Rahvusringhäälingu struktuuriüksused.

Eelnõu määrab kindlaks Rahvusringhäälingu tegevuse alused ja eesmärgi ning õigused ja kohustused, samuti Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio lõpetamise ning Rahvusringhäälingu asutamise korra.

Rahvusringhäälingu tegevuse põhimõtted on sätestatud kehtivas ringhäälinguseaduses. Seletuskirja kohaselt reguleerib uus seadus eelkõige neid asjaolusid, mis jäävad ringhäälinguseaduse reguleerimisalast välja.

Ühtlasi kavatseb valitsus teisipäeval kinnitada ringhäälinguseaduse muudatused, mille eesmärgiks on ringhäälingumaastiku korrastamine ja ringhäälingutegevuse, sealhulgas avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide rahastamise aluste selgepiirilisem määratlemine.

Eratelevisiooniorganisatsioonidele väljastatavatele ringhäälingulubadele kehtestatakse eelnõu järgi tasu, mis on üheks eelduseks ka Eesti Televisiooni programmides reklaami edastamise lõpetamiseks.

Eraringhäälingutelt riigieelarvesse laekuvad summad on mõeldud avalik-õiguslikule ringhäälingule eraldatava toetuse suurendamiseks, kompenseerimaks reklaami edastamisest loobumisega seonduvat tulude vähenemist ning võimaldamaks luua mitmekülgsemat ja kvaliteetsemat programmi. Eelnõu kohaselt muutuvad tasulisteks televisiooniorganisatsioonide ringhäälinguload.

Eraraadioorganisatsioonide ringhäälinguload ei muutu tasulisteks, kuna praegu on käimas üleriigilise-, regionaalse- ja kohaliku leviga raadiosagedusvõrkude uue riikliku planeeringu väljatöötamine ning selle lõpuni pole otstarbekas kavandada muutusi eraraadiotele.

Samuti määratakse eelnõuga teleorganisatsiooni minimaalne saatemaht ja reguleeritakse ringhäälingulubade väljaandmise korda.