„Ju­tud Kreen­hol­mi pank­ro­tist on täie­lik va­le. Tun­dub, et Ees­tis on ini­me­si, kes tea­vad mi­nust pa­re­mi­ni," oli teks­tii­litöös­tu­s-ettevõtte uus te­gev­juht, ka ema­fir­mas Bo­rås Wä­fe­ri sa­mal ame­ti­ko­hal töö­tav Ken­neth Uddh in­terv­juuks Ees­ti Päe­va­le­he­le koh­vi­ku­laua ta­ha is­tu­des re­so­luut­ne. Et­te­hei­de roh­kem tead­mi­se pä-rast len­das rii­gi­ko­gu liik­me El­dar Efen­di­je­vi suu­nas, kes üleeil­sel rii­gi­ko­gu is­tun­gil tea­tas, et Kreen­holm ot­sib pank­ro­ti­hal­du­rit.

„Meil on siin toot­mi­ne ja sead­meid tei­sal­da­da oleks vä­ga ras­ke. Li­saks on Nar­vas ole­mas kom­pe­tents," olid põhju­sed, mis Uddh toot­mi­se säi­li­ta­mi­se ka­suks väl­ja tõi.

Uue te­gev­ju­hi sõnul tu­leb lei­da kee­ru­li­ses ma­jan­du­so­lu­kor­ras vii­se, kui­das Kreen­hol­mi toot­mi­ne ka­sum­lik oleks. „Me pea­me pak­ku­ma oma tel­li­ja­te­le sa­ma kva­li­tee­ti ja pa­re­mat tee­nust kui meie kon­ku­ren­did Aa­sias. Meie ee­lis on see, et kui Aa­siast tel­li­des on mii­ni­mu­miks ter­ve kon­tei­ner ja ne­li-viis kuud, siis meie pa­ku­me väik­se­mat ko­gust ja kaks ku­ni ne­li nä­da­lat," nä­gi Uddh võima­lu­si el­lujää­mi­seks.

Te­gev­juht ei var­ja, et Root­si ema­fir­ma on ju­ba aas­tap­äe­vad ot­si­nud st­ra­tee­gi­list in­ves­to­rit. „Me ot­si­me part­ne­rit, kes ai­taks meil kõike se­da te­ha. Ütle­si­me se­da aas­ta ta­ga­si ja ole­me ka tä­na val­mis se­da aru­ta­ma," lau­sus ta.

Li­saks võõra kau­bamär­gi all töö­ta­mi­se­le näeb Root­si ema­fir­ma Bo­rås Wä­fe­ri AB võima­lu­si suur­han­ki­ja­te tee­nus­tu­rul. See tä­hen­dab suur­te ho­tel­li- ja pe­su­ma­ja­ket­ti­de pi­kaa­ja­list va­rus­ta­mist lä­bi aas­ta­te muu­tu­ma­tult sa­ma­su­gu­se too­dan­gu­ga. Need le­pin­gud sõlmi­tak­se ta­va­li­selt ka­heks-kol­meks aas­taks.

Ken­neth Udd­h'i sõnul po­le ei Bo­rås Wä­fe­ri ega Kreen­holm kumb­ki eral­di tu­ge­vad kau­bamär­gid. „Bo­rås on roh­kem tun­tud Põhja­maa­des, Kreen­holm jäl­le Soo­mes, Bal­ti­maa­des ja Ve­ne­maal. See­ga pea­me pak­ku­ma just se­da, mi­da tel­li­ja soo­vib," sõnas Uddh.

Sa­mal ajal ei ole Eu­roo­pas al­les pal­ju toot­mi­settevõtteid, kel­lel oleks pool­teist­sa­da aas­tat aja­lu­gu ja tra­dit­sioo­ne. „Root­sis ei eel­da­gi kee­gi, et me ko­ha­peal mi­da­gi too­daks - see on sel­gelt lii­ga kal­lis. Ees­ti ee­lis on se­ni ik­ka veel ma­da­lam tööjõuku­lu ja sa­mu­ti lä­he­dus tar­bi­ja­le ning lõpp­too­te pä­ri­to­lu," tõlgen­dab Uddh Eu­roo­pa tu­ruo­lu­kor­da ko­ha­lik­ku lõpp­toot­jat ee­lis­ta­va­na.

Kreen­hol­mi oma­ni­kud va­bas­ta­sid ala­tes eil­sest ame­tist se­ni­se te­gev­di­rek­to­ri Igor Po­lištšuki.

INTERVJUU

Kenneth Uddh, kas koondamised Kreenholmis tulevad?

Töötajate arvu vähendamine pole eesmärk, vastupidi. Me soovime praegust töötajate arvu säilitada. Soovime teada saada, kuidas ettevõte restruktureerida ja saavutada turul positsioon, mis ei nõuaks koondamisi.

Miks viisid omanikud kinnisvara Kreenholmist välja?

Kinnisvara väljatoomine tekstiiliettevõttest oli meie jaoks tähtis ja oluline omanikepoolne samm, mis viis meie bilansi tasakaalu. Ilma selleta ei oleks me saanud koondada oma krediite ühte panka.

Kes on Kreenholmi peamine krediidiandja?

Rootsi Handelsbanken. Ainult.