Esitatud dokumendis teevad ühendused ettepaneku loobuda Paldiski mnt 50 ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamisest praegusel kujul ning võtta detailplaneeringu lahenduse koostamise aluseks kehtiv Tallinna üldplaneering. Samuti teevad ühendused ettepaneku korraldada planeeringulahenduse saamiseks uus avalik arhitektuurivõistlus ning suurendada ühiskondlike funktsioonide osakaalu planeeringus vastavalt üldplaneeringuga määratule.

Telliskivi Seltsi juhatuse liikme Katrin Stööri sõnul on ühendused valmis linnavõime detailplaneeringu muutmise algatamisel igakülgselt toetama ning osalema aktiivselt ka uue planeeringulahenduse valimisel. „Leiame, et hetkel menetletava detailplaneeringu juures pole piisavalt arvestatud avalike huvide ega linna poolt kehtestatud üldisemate arengudokumentidega. Seetõttu soovitame Paldiski mnt 50 ja selle lähialale uus arhitektuurikonkurss korraldada, mille lähteülesandes lähtutaks kehtivast üldplaneeringust ning era- ja avalike huvide tasakaalust. Oleme valmis siin linnavõime igakülgselt toetama ning aitama vajadusel koguda kohalike elanike tagasisidet uuele planeeringule,“ selgitas Stöör.

Tauri Tuvikene MTÜ-st Linnalabor arvab, et esialgu peaks mõtlema siiski võimalustele jätta hipodroom oma vanasse asukohta. „Tegemist on ajaloolise objektiga väga heas asukohas. Arendaja lubatud uue hipodroomi tulek pole tegelikult kindel ja kui see ka tuleb, on see linnast kaugel ja sinna pääseb vaid autoga. Kindlasti aga ei tohiks praeguse hipodroomi maa-ala arendamine olla vaid maaomaniku pärusmaa, vaid sinna peaks olema kaasatud ka laiem avalikkus. Sellepärast taotlemegi senise ühepoolse detailplaneeringu katkestamist ja uue protsessi alustamist, milles võiksid algusest peale olla osalemas ka erinevad kodanikeühendused,“ rääkis Tuvikene.

Pöördumisele kirjutasid alla MTÜ Linnalabor, MTÜ Meie Linn, MTÜ Telliskivi Selts, MTÜ Nõmme Tee Selts, MTÜ Pelgulinna Selts, MTÜ Meie Kalamaja, MTÜ Hooliv ja Jätkusuutlik Tallinn, Pelgulinna Majaomanike Selts ning Eesti Hobumajanduse Edendamise MTÜ.

Praeguste kavade kohaselt soovib arendaja ehitada alale lasteaed-perekeskuse, spordikeskuse, lastemängumaa „Lottemaa“, ekstreemspordikeskuse ning elu-, äri ja büroohooned.

Detailplaneering sisaldab Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut, mille kohaselt soovitakse muuta üldplaneeringus ette nähtud ühiskondlike ja puhkeehitiste ala maakasutuse juhtotstarve korruselamute alaks.

Paldiski mnt 50 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamist taotles Alfa Property AS, planeeringu koostas K-Projekt AS.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid