Seadustatud on eraisikust metsaomanikele suunatud tulumaksureform, mida on aastaid üritatud lõpule viia. Reformi tulemusena on metsaomanikul võimalik metsa müügist teenitud tulust kolme müügijärgse aasta jooksul metsa majandamisega seotud kulud maha arvata. „See tähendab ühest küljest, et erametsast peaks jõudma rohkem puitu turule, mis peaks leevendama ka hinnasurvet, ja teiseks on metsaomanikel paremad võimalused ka metsa ülestöötamise järel näiteks metsateede korda tegemiseks,“ ütles keskkonnaminister.

Pikalt kirgi kütnud Tuhala nõiakaevu ja Nabala ala osas on kõik Nabalat puudutavad kaevandamisega seotud toimingud peatatud. Tööd tehakse kaitseala moodustamise ettepanekuga ja võetud on selge seisukoht, et loodusväärtuste kahjustamine ei ole aktsepteeritav. Ehk - Tuhala
nõiakaevu ja Nabalat kahjustavat kaevandamist ei lubata. „Kaevanduste osas lähtume edaspidi selgelt varustuskindluse printsiibist ja sellest, et uute kaevanduste avamisele tuleb eelistada juba olemasolevate kaevanduste lõpuni ammendamist. Selle kaudu tekivad paremad võimalused ka ammendatud kaevandusalade korrastamiseks ja nende asemele näiteks korralike puhkealade tegemiseks,“ lausus Pentus.

Õhu puhtus on üks ministeeriumis teravama tähelepanu alla võetud teemasid. Puhta õhu tagamiseks on muudetud seadust ja nüüd jälgitakse nii peente kui ka eriti peente osakeste sisaldust õhus. Ka on välja töötatud ettepanekud nende probleemsete alade jaoks, kus ühe või teise tööstusettevõtte lähedal elavad inimesed on pidevalt hädas halvasti lõhnava õhuga. „Puhas õhk ei tohi kujuneda Eestis luksuseks, vaid peab olema kõigile tagatud, siin ei saa mingeid järeleandmisi teha,“ ütles minister.

Juunikuus otsustati anda Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaasrahastus Tartu Ülikooli Mereinstituudi projektile, mille tulemusel valmib kogu rannikumere elupaiku kaardistada võimaldav mudel. „Mudeli loomise põhjuseks on soov lõpetada olukord, kus merealasid puudutavatele, eelkõige suurte tuulegeneraatorite, ehitussoovidele lähenetakse killustatult, ühekaupa ja kogu mereala arvesse võtmata,“ märkis Pentus. Ka linnakeskkond on Keskkonnaministeeriumi poolt tähelepanu alla võetud. Minister Pentus tõi näiteks otsuse, mis suunab inimesi rohkem korralikku ühistransporti kasutama ja aitab seeläbi vähendada õhu
saastatust Tallinnas. "Juunikuus Keskkonnaministeeriumi poolt Hispaaniaga sõlmitud lepingu tulemusel õnnestub lõpuks Tallinnasse liinile nr 4 tuua tänapäevased trammid. Et see projekt kindlasti lõpetatud saaks, rahastab riik täiendavalt kuni 18 miljoni euroga ka uutele trammidele vajaliku rööbaste välja ehitamist,“ kinnitas Keit Pentus. "Et tallinlastel tekiksid aga paremad võimalused ka värskes õhus aja veetmiseks, oleme andnud 100 päeva jooksul pealinnale tasuta maadnii Kultuurikilomeetri tegemiseks, kui näiteks Nõmme parkmetsa Harju metsaga ühendava mitme kilomeetrise jalgrattatee rajamiseks."

Vastu on võetud Euroopa Liidu sisest järgmist kasvuhoonegaaside kauplemisperioodi puudutav seadusandlus. See puudutab kümneid ettevõtteid, kelle tegevusega kaasneb ka kasvuhoonegaaside õhku paiskamine. Uus periood algab küll alles 2013. aastal, aga oluline on,
et võimalikult vara oleks seadusandlik raamistik paigas ja reeglid teada. „Vastuvõetud seaduse alusel on võimalik Eesti elektritootjatel oma investeeringute katteks ka tasuta heitkoguste ühikuid taotleda. See on välja pakutud täiendava võimalusena hinnasurve vähendamiseks,"
selgitas Keit Pentus.