Vastutust põhjendamatute kulutuste ja ebaefektiivse majandamise eest ei kanna ringhäälingunõukogu, Riigikogu ega Kultuuriministeerium. Raha kasutamine ei ole avalikkuse kontrolli all, rahvas ei tea, mille eest maksab.

Riiklik subsideerimine annab Eesti Televisioonile ja Eesti Raadiole põhjendamatu konkurentsieelise vaba ettevõtluse ees.

Läbi radikaalse reformi peab süsteem muutuma läbipaistvaks, kontrollitavaks ja majanduslikult efektiivseks.

Noortekogu teeb ettepaneku:

1. Müüa Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio kinnis- ning vallasvara.

2. Kaotada avalik-õiguslik ringhääling ning asendada see väikese ja paindliku programmitoimkonnaga, mille ülesandeks on riiklikult olulise programmi loomine. Toimkond kannab otsest vastutust poliitikute ees.

3. Sõlmida kokkulepped erakanalitega eetriaja kasutamise ning programmi edastamise osas või keskenduda riiklikel kanalitel vaid ühiskonna seisukohalt oluliste programmide edastamisele.

Uus süsteem peab tagama igale kodanikule senisest kvaliteetsema avaliku programmi.