Eesti Raudtee alustas peale loa väljastamist Soldina-poolsete jaamateede pikendamist, jaama tegevust ei ole ehitustööd häirinud. Uut lõiku ei saa Eesti Raudtee kasutada enne kasutusloa väljastamist inspektsiooni poolt.

Eesti Raudtee infrastruktuuridirektori Kaido Simmermanni sõnul tingis jaamateede pikendamise alustamise tõsiasi, et vanad teed ja pöörmed on ehituspiirkonnas amortiseerunud ning miinimumini vähendatud sõidukiirus on tuntavalt vähendanud jaama läbilaskevõimet.

"Oktoobriraudtee on jätkuvalt kinnitanud kavatsust võtta kasutusele 100-vagunilised rongid lähitulevikus ning Eestil tuleb nende rongide vastuvõtmiseks valmis olla. 8 jaamatee pikendamisega Soldina suunas kuni 1500 meetrini garanteerime piirijaama läbilaskevõime ning parandame märkimisväärselt ohutust," ütles Simmermann. Lisaks teetöödele on Eesti Raudteel kavas asendada jaama praegune turvangusüsteem täielikult uue digitaalse süsteemi vastu.

Jaama uuendamise tulemusena võetakse kasutusele kokku keevitatud rööpad ja raudteerööbaste ning liiprite vahele paigaldatakse elastne kummiisolatsioon. Samuti viiakse raudtee rekonstrueerimise käigus süvendisse, mis aitab vähendada müra leviala ja suurendada haljastuse mõjutegurit. Uuenduste tulemusel väheneb rongide jaamas seismise aeg ning jaama kõrikud viiakse elamute piirkonnast välja.

"Perspektiivis ei ole Narva piirijaamas ette näha rongide sorteerimist ega koostamist ja massilisi manöövritöid. Jaama põhifunktsiooniks jääb transiitrongide tolli- ja piirivalveprotseduuride tagamine, mistõttu väheneb oluliselt rongide seisuaeg jaama territooriumil," selgitas Simmermann.

Ohutuse ning keskkonna seisukohalt on oluline, et kogu Narva raudteejaama territooriumile rajatakse päästetöödeks vajalikud juurdepääsuteed ning raudtee alla paigaldatakse uus drenaa?isüsteem, mistõttu vähendatakse oluliselt pinnase ja põhjavee saasteohtu.

Raudteeseaduse kohaselt väljastab raudteerajatiste ehituslubasid Raudteeinspektsioon. Raudteeinspektsioon oli ehitusluba väljastades seisukohal, et AS Eesti Raudtee esitatud Narva raudteejaama teede pikendamise ehitusprojekt vastab Narva linnapea poolt 28. mail 2002.aastal kinnitatud "Projekteerimistingimused Narva raudteejaama teede rekonstrueerimiseks" tingimustele. Samuti on inspektsiooni hinnangul oluline, et Narva jaama rekonstrueerimine aitab vähendada piirkonna negatiivseid keskkonnamõjusid ja suurendada raudteeliikluse ohutust.

Narva jaama rekonstrueerimise projekti investeerib Eesti Raudtee kokku ligi 200 miljonit krooni.

Raudteeinspektsiooni selgitus Narva jaama rekonstrueerimiseks antud ehitusloa kohta

Planeerimisseaduse kohaselt ei ole Narva jaama puhul tegemist detailplaneeringu kohustuslikkust omava alaga. Lähtuvalt sellest on ehitusloa andmine projekteerimistingimuste alusel lubatud. Samuti ei näe Narva linna üldplaneering ette nimetatud alal detailplaneeringu kehtestamist, kuid algatatud detailplaneeringu tõttu jäi inspektisoon enne loa väljastamist ootama planeeringu kehtestamist.

Narva linn ei ole detailplaneeringut rohkem kui poole aasta jooksul kinnitanud ning Raudteeinspektsioonile ei antud informatsiooni, kas seda kunagi tehakse. Olukorras, kus planeeringu kehtestamiseks ettenähtud mõistlik aeg oli ümber saanud polnud inspektsioonil võimalik projekteerimistingimustele ning teistele tehnilistele normidele vastava ehitusprojekti olemasolu tõttu ehitusloa väljastamist kauem edasi lükata.

Raudteeinspektsioon oli ehitusluba väljastades seisukohal, et AS Eesti Raudtee esitatud Narva raudteejaama teede pikendamise ehitusprojekt vastab Narva linnapea poolt 28. mail 2002.aaastal kinnitatud "Projekteerimistingimused Narva raudteejaama teede rekonstrueerimiseks" tingimustele. Samuti näevad nii projekteerimistingimused kui algatatud detailplaneering ette sisuliselt sama olukorra tekke Narva jaama alal.

AS Eesti Raudteel puudub hetkel ehitusluba jaama side- ja turvanguseadmete rekonstrueerimiseks. Eesti Raudtee on vastava ehitusloa taotluse esitanud ning inspektsioon on taotluse menetlusse võtnud. Samuti ei saa uut lõiku kasutada enne vastava kasutusloa väljastamist inspektsiooni poolt.

Raudteeinspektsioon on seisukohal, et Narva jaama rekonstrueerimine aitab vähendada piirkonna negatiivseid keskkonnamõjusid ja suurendada raudteeliikluse ohutust.