Käesoleva aasta kevadel toimunud uuringus selgus, et 54 protsenti vastanutest kõige suuremaks probleemiks Eestis hinnatõusu.

Järgmiste probleemidena toodi välja majanduslik olukord (33 protsenti vastanutest, võrreldes sügisega  oli kasv 16 protsenti) ning kuritegevust (26 protsenti vastanutest). Võrreldes varasemaga on selgelt esile kerkinud majanduslikud mured.

Nii Eesti majanduse ja tööhõive olukorda, elukallidust, energia hindu ja elukvaliteeti tervikuna hindavad kodanikud Eestis võrreldes Euroopa riikide keskmisega kehvemaks.

Kõige tugevamalt väljendub see hinnang majanduse olukorra ja elukalliduse puhul, kus iga kolmas neljast Eesti kodanikust hindab olukorda võrreldes Euroopa keskmisega viletsaks.

Tööhõive olukorda hindab Eestis Euroopa keskmisest viletsamaks 60 protsenti (võrreldes 2007. aasta kevadega +15 protsenti).

Energia hinnad on ainuke valdkond, millele Eesti kodanikud annavad negatiivseid hinnanguid vähem kui eurooplased tervikuna: energia hindu oma riigis hindab viletsamaks 55 protsenti Eesti ja 73 protsenti Euroopa kodanikest tervikuna.

Eesti praegust arengusuunda hindavad 51 protseti uuringus osalenutest. Samas 26 protsenti Eesti kodanikest leiavad, et asjad liiguvad Eestis vales suunas.

Küsitlus viidi läbi TNS Emori poolt 27. märtsist 21. aprillini 2008. Kokku küsitleti 1006 Eestis elavat Euroopa Liidu kodanikku, kellest 1003 inimest omasid Eesti kodakondsust.