Keskkonnainspektsioon edastas sel nädalal kohtutäiturile avalduse täitemenetluse algatamiseks Utileegi vastu, sest ettevõte ei täitnud inspektsiooni 26. augusti ettekirjutust, millega teda kohustati likvideerima Harku vallas vaheladustusjaamana kasutatud maa-alal olevad jäätmed käesoleva aasta 30. novembriks, teatas inspektsioon.

Samas ettekirjutuses oli märgitud, et kui Utileek ei ole ettenähtud tähtajaks temale pandud kohustust täitnud, rakendab keskkonnainspektsioon „Asendustäitmise ja sunniraha seaduse“ paragrahv 8 lõige 1 alusel sunniraha 35 000 krooni kolme kuu vältel ehk kuni märtsini 2010.

Juhul kui ka sunniraha ei vii soovitud eesmärgini, rakendatakse asendustäitmist, see tähendab korraldatakse jäätmete koristamine kolmanda isiku poolt ning tekkinud kulud nõutakse sisse Utileegilt.